Advocaat Erfrecht

Advocaat erfrecht

Een overlijden betekent emoties, veel regelen en een nalatenschap afwikkelen. Dat laatste gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een veel voorkomende vraag is of de afwikkeling van de nalatenschap wel op de juiste wijze plaatsvindt. Is het testament rechtsgeldig? Waar heeft u recht op als u bent onterfd?

In dit soort gevallen is het van belang dat u weet wat uw rechten en plichten als erfgenaam zijn. Onze erfrecht advocaat kan u hierover adviseren. Ook kunnen wij bemiddelen om in gezamenlijk overleg een afwikkeling van de nalatenschap te bereiken. Als bemiddeling niet mogelijk of wenselijk is, procederen wij over de (verdeling van de) nalatenschap.

Contact opnemen

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Advocaat erfrecht: gratis eerste gesprek

Advocaat erfrecht nodig?
Bent u op zoek naar een advocaat bij erfrecht? Dan helpen wij u graag. Wist u dat u bij onze locatie in Venlo kunt binnenlopen zonder afspraak?

Van maandag tot en met vrijdag houden wij spreekuur tussen 15.00 en 16.30 uur. Komt u liever op een ander tijdstip? Of geeft u de voorkeur aan onze locatie in Venray? Maak dan even een afspraak met ons. Wij zijn onderdeel van het Landelijk Netwerk Gratis Spreekuur Advocaten.

Vraag gesprek aan

Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik een erfenis aanvaarden?

  Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

  I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap: door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten van de overleden persoon. De erfgenamen nemen alle rechten en plichten over van de overledene. Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor deze schulden.

  II. Verwerpen van de nalatenschap Na verwerping wordt u geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. U ontvangt dan niets en eventuele schulden van de nalatenschap kunnen niet op u worden verhaald.

  III. Beneficiair aanvaarden Als u beneficiair aanvaardt wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap baten aanwezig zijn. Er wordt als het ware een muur opgetrokken tussen de erfenis en uw eigen privévermogen. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Wat gebeurt er als één van de erfgenamen weigert om een keuze ten aanzien van de aanvaarding te maken?

  Als een (potentiële) erfgenaam geen keuze wil maken, leidt dat vaak tot een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap. Zo kan in dat geval geen verklaring van erfrecht afgegeven worden door de notaris. Als een erfgenaam weigert een keuze kenbaar te maken, kan de kantonrechter worden gevraagd de betreffende erfgenaam een termijn te stellen waarbinnen de keus omtrent het aanvaarden van de nalatenschap moet worden gedaan. Als de erfgenaam die termijn laat verlopen dan wordt hij/zij geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.

 • Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik dit verwerp?

  Wanneer u uw erfdeel verwerpt, schuift uw erfdeel als het ware door naar de eerstvolgende erfgenaam/erfgenamen die daarvoor in aanmerking komt/komen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval waar uw erfdeel terechtkomt, onder andere van de vraag of er al dan niet een testament gemaakt is.

 • Wat moet ik doen als ik niet of onvoldoende word geïnformeerd bij een nalatenschap/erfenis?

  Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen. In een boedelbeschrijving worden alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderhands worden opgesteld, maar ook door een notaris in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

  Het is mogelijk om de kantonrechter een boedelbeschrijving te laten bevelen. De kantonrechter zal daartoe een notaris aanwijzen. De kosten van de werkzaamheden van de notaris worden aangemerkt als boedelkosten. Dit betekent dat de kosten voor rekening komen van de erfgenamen.

 • Wat is een executeur?

  Een executeur zorgt voor de verdeling van de boedel. Hiertoe voert de executeur het beheer over de nalatenschap en vertegenwoordigt hij de erfgenamen in en buiten rechte.

  De executeur kan goederen van de nalatenschap verkopen als dit voor de betaling van de schulden van de nalatenschap noodzakelijk is. De executeur dient voorts over een dergelijke verkoop zoveel mogelijk in overleg te treden met de erfgenamen.

 • Hoe kom ik van een executeur af?

  Een executeur is op grond van het testament van de overledene benoemd en kan niet zomaar door de erfgenamen aan de kant worden geschoven. Onder omstandigheden kan een executeur worden ontslagen door de kantonrechter. Er moeten “gewichtige redenen” zijn om een dergelijk ontslagverzoek te honoreren.

 • Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

  Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van uw ouders waar u als kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van het testament en in weerwil van gedane giften. De legitieme portie wordt verkregen in de vorm van een vordering. De legitimaris wordt door een beroep te doen geen mede-eigenaar van de goederen van de nalatenschap.

 • Hoe groot is mijn legitieme portie?

  Het legitieme deel is naar huidig erfrecht de helft van een gewoon kindsdeel. De vordering van een legitimaris wordt berekend op basis van de waarde van de gehele erfenis. Dit saldo wordt berekend aan de hand van het op het moment van overlijden aanwezige vermogen. Ook de begrafeniskosten worden op dat saldo in mindering gebracht. Naast het saldo van baten en lasten worden ook de gedane schenkingen en giften meegeteld. De giften of schenkingen die de legitimaris zelf heeft ontvangen, worden afgetrokken van de legitieme.

 • Wanneer kan ik mijn legitieme opeisen?

  Als de overledene ten tijde na zijn overlijden een echtgenoot achterlaat, hoeft de legitieme pas te worden uitgekeerd op het moment van overlijden van de langstlevende echtgenoot. Een zelfde voorziening kan middels een testament worden getroffen ten behoeve van een partner als er een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Tot het moment van opeisbaarheid is de echtgenoot/partner volledig vrij om over het door hem/haar geërfde te beschikken en daar op in te teren. Er hoeft met andere woorden geen zekerheid gesteld te worden voor de legitieme.

  Als er geen langstlevende echtgenoot of partner meer is dan wordt het bedrag ter waarde van de legitieme zes maanden na het overlijden opeisbaar. Let wel dat – ook al is de legitieme nog niet opeisbaar – er wel binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder kenbaar aanspraak gemaakt moet worden op de legitieme. Deze termijn van 5 jaar is een vervaltermijn, dat betekent dat verlenging daarvan niet mogelijk is.

"Een overlijden betekent emoties, veel regelen en een nalatenschap afwikkelen"