Dagelijks gratis spreekuur in Venlo Neem contact op Neem
contact op
« Terug naar overzicht

Ruzie met de baas? Mediation is steeds vaker de oplossing

Heeft u een forse griep onder de leden? Dan blijft u waarschijnlijk ziek thuis; weinig werkgever die daar een punt van maken. Hetzelfde geldt voor diverse fysieke ongemakken: een gebroken been, een
hersenschudding. Iedereen is het er wel over eens dat werken dan even geen zin heeft. Maar hoe zit dat nu indien u een conflict heeft met een collega? Of erger nog, met uw baas?

Conflicten op het werk kunnen zo hoog oplopen, dat één van beide partijen thuis komt te zitten. Stress, overwerkt, slecht slapen, een burn-out. Dat wordt in vakjargon ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Maar wanneer is daar sprake van? Waar ligt die grens? Dat is, anders dan bij een gebroken been of een forse griep, vaak moeilijk vast te stellen.

In eerste instantie is het aan de bedrijfsarts om daar een oordeel over te vellen. Lastig, want zo’n arts moet natuurlijk ook de belangen van een werkgever meewegen. Vaak zijn de verhalen van beide partijen dusdanig uiteenlopend, dat het moeilijk is een eenduidig beeld te vormen. En hoe langer een conflict blijft broeien, hoe zwaarder het wordt. Zit een werknemer thuis? Dan zal de drempel om weer naar werk te komen alsmaar groter worden.

Het voeren van een juridische procedure in dergelijke gevallen zal de sfeer, ongeacht de uitkomst, niet veel beter maken. Daarom wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet op mediationtraject. Een mediator – ook wel bemiddelaar genoemd - staat als het ware boven beide partijen. Hij of zij laat beide partijen aan het woord, oordeelt niet, maar probeert door midden van interventies beiden wel nader tot elkaar te brengen. Vaak resulteert dit tot een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.

In de regel wordt een dergelijk traject door de werkgever betaald, een werknemer hoeft niets bij te dragen. Bijna altijd wordt een clausule opgenomen waarbij partijen afspreken dat ze niets over het
mediationtraject naar buiten brengen. Daarmee wordt de privacy gewaarborgd. Is mediation vrijblijvend? In beginsel wel, maar er zit wel een addertje onder het gras. Mocht een werknemer weigeren deel te nemen aan een traject, zal de rechter dat meewegen als nadien door een werkgever een ontslagprocedure wordt gevoerd. Een rechter zal dan sneller oordelen dat de werknemer schuld heeft aan het arbeidsconflict.

Heeft u vragen over mediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht en mediation. 

Contact opnemen
« Terug naar overzicht
FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe ziet een echtscheidingsprocedure eruit?
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. U heeft hiervoor een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar/mediator nodig. Uit de Nederlandse wet volgt dat men enkel kan scheiden wanneer het huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Dit houdt in dat de verhouding tussen u en uw partner dusdanig verstoord moet zijn, dat langer bij elkaar blijven onmogelijk is. Normaliter wordt de echtscheiding aangevraagd door uw scheidingsbemiddelaar of advocaat.

Om tot een echtscheiding te komen, dient u verschillende afspraken te maken. Wie gaat er voor de kinderen zorgen, hoe verdelen jullie de bezittingen en schulden, en wat is de hoogste van de alimentatie? Uw advocaat of bemiddelaar zal al uw afspraken opnemen in een echtscheidingsconvenant, welke vervolgens wordt bekrachtigd door de rechter. Wanneer u kinderen heeft, dient u tevens een ouderschapsplan overeen te komen met uw ex-partner. In een dergelijke overeenkomst zijn afspraken omtrent de zorg- en opvoedingstaken en de kinderalimentatie opgenomen.

Wanneer u en uw ex-partner overal afspraken over hebben gemaakt, is het uitspreken van de echtscheiding door de rechter enkel nog een formaliteit. Is er sprake van onenigheid over bepaalde zaken, dan dient de rechter hierover knopen door te hakken. Uw scheiding is officieel wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Wat is een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan is een sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders van een kind, waarin de afspraken zijn opgenomen die u en uw ex-partner hebben gemaakt met betrekking tot de kinderen. Deze afspraken zien op de zorg, alimentatie, informatie-uitwisseling en het gezag. Het ouderschapsplan dient gelijktijdig met het echtscheidingsverzoek te worden ingediend bij de rechtbank.
Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?
Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen, ook na een echtscheiding. De hoogte van de eventueel te ontvangen kinderalimentatie is afhankelijk van het salaris van uw ex-partner, de overeengekomen zorgregeling voor de kinderen en eventuele schulden. Onze advocaten kunnen voor u een alimentatieberekening maken.
Wanneer moet ik kinderalimentatie betalen?
Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen, ook na een echtscheiding. De hoogte van de eventueel te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van uw salaris, de overeengekomen zorgregeling voor de kinderen en eventuele schulden. Onze advocaten kunnen voor u een alimentatieberekening maken.
Heb ik recht op partneralimentatie?
Of u aanspraak kunt maken op partneralimentatie hangt af van verschillende omstandigheden. Zo dient u na uw echtscheiding onvoldoende inkomsten te hebben om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Voorts wordt acht geslagen op de draagkracht van uw ex-partner. Onze advocaten kunnen voor u een berekening maken.
Kan ik na de scheiding in de echtelijke woning blijven wonen?
Vanzelfsprekend is dit mogelijk wanneer u en uw ex-partner het daarover eens zijn. Indien dit niet het geval is, zal dit moeten worden voorgelegd aan de rechter. Onze advocaten kunnen voor u een voorlopige voorziening verzoeken op grond waarvan u tijdelijk in de echtelijke woning mag blijven wonen. Voorts kan in het kader van de echtscheiding aan de rechtbank worden verzocht om in de echtelijke woning te mogen blijven wonen. Houd er echter rekening mee dat u aan uw ex-partner veelal een gebruiksvergoeding verschuldigd bent wanneer u samen eigenaar bent van de woning.
Wat is een echtscheidingsconvenant?
Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex-partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk hierbij aan afspraken over alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.
Hoe lang duurt een scheiding?
De scheidingsprocedure kan enkele weken tot enkele jaren duren. De duur van een echtscheiding hangt af van de manier waarop u de scheiding regelt. De ervaring leert dat een echtscheiding vaak sneller wordt bereikt wanneer u en uw ex-partner kiezen voor mediation.
Wat zijn de kosten van een echtscheiding?
Afhankelijk van uw financiële situatie kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u nagaan of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteren wij een aantrekkelijk uurtarief.
Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Als u het met elkaar eens bent en u geen kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. U maakt dan een overeenkomst waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld partneralimentatie en pensioen. Heeft u minderjarige kinderen, dan stuurt een van onze advocaten een verzoekschrift naar de rechtbank. Bij het verzoekschrift dient een ouderschapsplan te worden meegezonden. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding.

Vanzelfsprekend is ook mediation een mogelijkheid bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Onze advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn.
Kan mijn werkgever mij ontslaan wanneer ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heb?
Wanneer er sprake is van een vast dienstverband (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) kan uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Afhankelijk van de ontslaggrond heeft uw werkgever een rechterlijke uitspraak dan wel toestemming van het UWV nodig. Let wel: uw werkgever kan u wel ontslaan wanneer u hem hiervoor een dringende reden geeft. Men noemt dit ook wel ontslag op staande voet.
Is mijn werkgever verplicht om een ontslagvergoeding te betaling wanneer hij mij ontslaat?
In de meeste gevallen is dit inderdaad het geval. Volgens de wet is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste vierentwintig maanden heeft geduurd en deze door de werkgever is opgezegd/ontbonden/niet wordt voortgezet. Voorts maakt een werknemer in sommige gevallen nog aanspraak op een billijke vergoeding
Krijg ik een WW-uitkering als ik ben ontslagen?
Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, dient u aan verschillende vereisten te doen. Zo zal het UWV nagaan of u verzekerd werkloos bent, direct beschikbaar bent voor betaald werk, voldoet aan de gestelde wekeneis en niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Onze advocaten kunnen voor u nagaan of u voldoet aan alle vereisten en in aanmerking komt voor een WW-uitkering.
Kan ik gedurende de proeftijd worden ontslagen?
Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door ieder der partijen (u en uw werkgever) per direct worden opgezegd. Er geldt op dat moment nog geen opzegtermijn. Let wel: een proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Voorts zijn er strikte voorwaarden omtrent de duur van de proeftijd. Onze advocaten kunnen u hierover informeren.
Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?
Ontslag op staande voet is een verregaande maatregel en moet om die reden aan strikte eisen voldoen. In de praktijk wordt de maatregel door werkgevers nog wel een verkeerd toegepast. Het is dan ook belangrijk om bij ontslag op staande voet zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten zodat zij u kunnen bijstaan bij het aanvechten van het ontslag.
Mag mijn werkgever mijn salaris verlagen?
Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. Dit brengt met zich mee dat een werkgever de hoogte van het salaris niet zomaar eenzijdig mag wijzigen. In de regel heeft hij hiervoor de toestemming van de werknemer nodig. Let wel: in bepaalde situaties – zoals structurele ondermaatse prestaties – mag uw werkgever u de keuze tussen ontslag en salarisvermindering voorleggen.
Mag mijn werkgever een schuld met mijn salaris verrekenen?
Alleen in een aantal specifieke gevallen mag uw werkgever tijdens de duur van het dienstverband bedragen met uw loon verrekenen. Let wel: in sommige gevallen is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Als uitgangspunt heeft echter te gelden dat verrekening met uw loon niet toegestaan is. Bovendien mag uw werkgever nooit verrekenen met dat deel van uw loon dat onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit is een bedrag dat overeenkomst met 90% van de bijstandsnorm. Onze advocaten kunnen u informeren over de (on)mogelijkheden van verrekening van uw salaris door uw werkgever.
Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet, wat nu?
Wanneer uw salaris niet wordt uitgekeerd kunt u het beste eerst contact opnemen met uw werkgever en aangeven dat u uw salaris niet ontvangen heeft. Mocht dit niet tot uitbetaling leiden, dan dient een (aangetekende) brief naar uw werkgever te worden gezonden waarin het verschuldigde loon (alsmede bijkomende rente) wordt gevorderd. Onze advocaten kunnen u bijstaan in een dergelijke kwestie en voor u een loonvordering opstellen. Wanneer betaling uitblijft, kunnen onze advocaten voor u een kortgedingprocedure aanhangig maken.
Moet mijn werkgever mijn salaris doorbetalen tijdens ziekte?
Op grond van de wet behoudt u tijdens de eerste twee jaren ziekte 70% van uw salaris. Let wel: op dit uitgangspunt bestaan verschillende uitzonderingen. Onze advocaten kunnen u informeren over deze uitzonderen en nagaan of u aanspraak maakt op loondoorbetaling.
Wat moet ik doen bij discriminatie op de werkplek?
Wanneer u het gevoel heeft dat uw werkgever of een collega u discrimineert, kunt u dit het beste uitspreken. Mocht u er niet uitkomen dan kunt het beste contact opnemen met een van onze advocaten aangezien het veelal lastig is om te bewijzen dat u bent gediscrimineerd
Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?
Middels de dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding is een tenlastelegging opgenomen waaruit volgt van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U doet er verstandig aan om zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de dagvaarding contact op te nemen met een van onze advocaten, zodat zij voor u een gedegen verdediging kunnen voorbereiden.
Ben ik verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting?
In principe bent u niet verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting. In sommige gevallen kan de rechtbank uw aanwezigheid echter eisen. Let wel: niet verschijnen brengt een risico met zich mee, aangezien u in dat geval geen verweer kan voeren. Het is dan ook van belang dit van tevoren door te spreken met een van onze advocaten.
Hoe verloopt de terechtzitting in mijn strafzaak?
De zitting wordt uitgeroepen door de bode. Vervolgens zal de Officier van Justitie de zaak voordragen en aangeven van welke strafbare feiten u wordt verdacht. Daaropvolgend zal de rechtbank vragen stellen aan u. Ook de Officier van Justitie en uw advocaat kunnen vragen stellen indien nodig. De Officier van Justitie zal vervolgens een requisitoir houden (met daarin een eis), waarna uw advocaat uw verdediging zal voeren (pleidooi zal houden). Vervolgens kan hierop nog een reactie van de Officier van Justitie volgen. U krijgt als verdacht altijd het laatste woord. De rechter sluit daarna de zitting en doet uitspraak (politierechter) of stelt een datum vast voor de uitspraak (meervoudige kamer). Andere mogelijkheid is dat de rechtbank de zaak aanhoudt voor nader onderzoek.
Mag ik mijn familie meenemen naar de terechtzitting?
Een terechtzitting is in principe openbaar. Dit houdt in dat u familie (of bekenden) mag meenemen wanneer u dit wilt. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter echter besluiten om de zaak zonder publiek te behandelen, doch dit komt weinig voor.

Let wel: terechtzittingen voor de kinderrechter zijn niet openbaar. Tenzij u wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u een dergelijke terechtzitting aldus niet bijwonen.
Wat houdt een voorwaardelijke straf in?
Een voorwaardelijke straf wordt enkel ten uitvoer wordt gelegd indien u in de aan de veroordeling gekoppelde proeftijd (meestal twee jaren) opnieuw een strafbaar feit pleegt, of wanneer u zich niet aan een bijzondere voorwaarde houdt, die de rechtbank heeft gesteld. In dat geval kan de Officier van Justitie de voorwaardelijke straf ten uitvoer leggen (hij dient de tenuitvoerlegging aan de rechtbank te verzoeken). Indien u de voorwaarden niet overtreedt, merkt u van de voorwaardelijke straf niets. 6
Gaat de door de strafrechter opgelegde straf direct in?
Dat hangt ervan af. Indien u de uitspraak in vrijheid heeft afgewacht, zal de straf niet direct ingaan. Indien u geen hoger beroep instelt, zal de straf onherroepelijk (definitief) worden zodra de beroepstermijn van veertien dagen is afgelopen. Doorgaans duurt het dan nog wel enige tijd alvorens u een oproeping krijgt voor het ondergaan van bijvoorbeeld een werkstraf of een gevangenisstraf. Indien u op zitting afstand doet van het recht op hoger beroep (en de Officier van Justitie bijvoorbeeld ook) zal de uitspraak direct definitief zijn. Doorgaans zal u ook dan pas later een oproeping krijgen om uw straf te ondergaan.

Indien u in hechtenis zit, zal de straf direct ten uitvoer worden gelegd en zult u in principe in hechtenis blijven totdat de rechter in hoger beroep over uw zaak heeft geoordeeld. Wel zal tussentijds het Gerechtshof over uw detentie oordelen. Bezien wordt dan of er redenen zijn om u te schorsen.

Onze advocaten kunnen u in uw strafzaak tijdig informeren over een eventuele strafoplegging door de rechter alsmede over de gevolgen daarvan.
Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de strafrechter?
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de strafrechter kunt u in appel gaan. Let wel: ‘appelleren is riskeren’. Het kan zo zijn dat u in hoger beroep een hogere straf krijgt opgelegd. In dat kader doet u er verstandig aan om u goed te laten voorlichten door een van onze strafrechtadvocaten.
Krijg ik een strafblad wanneer ik word veroordeeld?
Elke veroordeling wordt genoteerd op uw Justitiële Documentatie. Dit is een register waar alle uitspraken van rechtbanken, maar ook transacties van de Officier van Justitie op worden genoteerd. Ook vrijspraken treft u hierop aan.

Indien u een verklaring van goed gedrag nodig heeft, wordt gekeken onder andere naar uw Justitiële Documentatie. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Als u de verklaring nodig heeft voor een baan, zal worden gekeken of uw documentatie zich daarmee verhoudt: niet elk feit zal leiden tot weigering van een verklaring omtrent goed gedrag. Voorts wordt doorgaans maar een bepaald aantal jaren teruggekeken.
Hoe gaat een strafzitting in hoger beroep in zijn werk?
Een strafzitting in hoger beroep dient voor het Gerechtshof en gaat vrijwel hetzelfde als een zitting voor de Rechtbank. De zaak wordt als het ware 'overgedaan'. De Officier van Justitie wordt de 'Advocaat-Generaal' genoemd en de rechters 'raadsheren'.

Wel gelden een aantal afwijkende voorschriften, zoals voor het horen van getuigen. Zij kunnen worden geweigerd als ze reeds in eerste aanleg bij de rechtbank zijn gehoord. Voorts bent u in sommige gevallen verplicht om binnen twee weken na het instellen van hoger beroep bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank ik te dienen. ingediend. Doet u dit niet, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard.
Ben ik verplicht om mee te werken aan een bevel tot het afgeven van DNA-materiaal?
Wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan DNA materiaal bij u worden afgenomen. U ontvangt dan een bevel van de Officier van Justitie. Het afgenomen DNA-materiaal wordt ingezonden om een zogenaamd DNA-profiel te maken. Dit profiel wordt vervolgens in de DNA-databank opgenomen.

U bent verplicht aan een bevel tot afname mee te werken. Wel kunt u binnen twee weken na afname van het materiaal bezwaar maken. Wij kunnen u hierin bijstaan. Hangende uw bezwaar zal geen profiel worden opgemaakt. Indien uw bezwaar wordt afgewezen wordt alsnog een profiel gemaakt en in de databank opgenomen.
Wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?
Wanneer een jeugdige wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, wordt het jeugdstrafrecht altijd toegepast als hij ten tijde van het delict 12 tot 16 jaar oud was. Bij jongeren die 16 tot 23 jaar oud waren ten tijde van het delict kan zowel het jeugdstrafrecht als het volwassenstrafrecht worden toegepast. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.
Mag een minderjarige bezoek krijgen van zijn ouders op het politiebureau?
Ja, dat mag, maar dat moet wel in overleg met de politie gebeuren. Ieder politiebureau heeft daarvoor zijn eigen huisregels.
Mag er telefonisch contact zijn tussen de minderjarige en zijn ouders op het politiebureau?
Er is geen wettelijk recht op telefonisch contact met een minderjarige die gedurende de eerste zes uur op het politiebureau wordt gehoord. Meestal informeert de politie de ouders wel als een minderjarige wordt aangehouden, maar helaas gebeurt dit niet altijd.
Mogen ouders bij de zitting op de rechtbank aanwezig zijn?
Ja. Ouders of voogden worden opgeroepen om de strafzitting bij de kinderrechter bij te wonen. Ouders hebben namelijk het recht om de rechter te voorzien van informatie ter verdediging van hun kind. Hoewel het geen recht is mogen ouders ook de voorgeleiding bij de kinderrechter/rechter-commissaris bijwonen.
Zijn er kosten van een advocaat verbonden?
In principe niet. Iedere minderjarige verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat. Als de minderjarige in voorarrest verblijft dan heeft hij altijd recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Als een minderjarige verdachte voor de kinderrechter wordt gedagvaard dan heeft de minderjarige recht op kosteloze rechtsbijstand. De rechtbank wijst dan een advocaat toe. Uiteraard kunt u ook een advocaat naar keuze inschakelen en als ouders de advocaat zelf willen betalen dan is dat mogelijk. U kunt daar een afspraak over maken met onze advocate mr. Van Enckevort.
Is een minderjarige verplicht om ter zitting bij de kinderrechter te verschijnen?
Ja. De wet schrijft voor dat een minderjarige verplicht is om ter zitting te verschijnen. Als een minderjarige niet verschijnt dan kan de kinderrechter de zitting aanhouden en bevelen dat de minderjarige op de nieuwe zittingsdag door de politie wordt opgehaald en naar de rechtbank wordt gebracht.
Hebben ouders recht op inzag in het politiedossier?
Ouders hebben geen zelfstandig recht op inzage in het politiedossier of in de processtukken. De advocaat kan wel het gehele politiedossier namens zijn minderjarige cliënt opvragen bij het openbaar ministerie. De ouders of voogden – inclusief de advocaat- ontvangen wel een kopie van alle dagvaardingen en oproepingen die aan de minderjarige verdachte worden gestuurd. Ook ontvangen zij vaak een kopie van de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en van de Jeugdreclassering omdat zij zelf ook aan die onderzoeken meewerken.
Is een kinderrechterzitting openbaar voor publiek?
Nee. In beginsel zal de zaak tegen een minderjarige verdachte achter gesloten deuren behandeld worden.
Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming tijdens een strafzaak?
De Raad voor de Kinderbescherming heeft als taak informatie te verzamelen over de jonge verdachte om die vervolgens aan de officier van justitie te overleggen. Na een melding van de politie neemt de Raad contact op met de ouders van de minderjarige verdachte, om een afspraak met hen en het kind te maken. Een medewerker van de Raad wil aan de hand van zo’n gesprek meer te weten komen over de persoonlijke omstandigheden van het kind. Meestal blijft het bij één gesprek, waarna de raadsmedewerker het onderzoek afsluit en advies uitbrengt aan de officier van justitie. De raadsmedewerker kan echter ook besluiten om nog met andere mensen te gaan praten die (aanvullende) informatie kunnen geven (bijvoorbeeld de huisarts of een leraar). Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat het strafbare gedrag van de minderjarige voortkomt uit problemen die hij heeft (bijvoorbeeld met zichzelf, thuis of op school), kan de Raad nader onderzoek laten verrichten door een psycholoog of een psychiater.
Ten slotte brengt de Raad een advies uit. In dat advies staat onder andere welke straf volgens de Raad opvoedkundig gezien het beste is voor de jongere. Op basis van dat advies bepaalt de officier van justitie of hij de kinderrechter gaat vragen om de jongere te straffen voor zijn gedrag, en zo ja, op welke wijze. Uiteraard betrekt de kinderrechter het advies van de Raad ook bij zijn oordeelsvorming over wat de juiste straf zal zijn als de jonge verdachte schuldig wordt bevonden.
Mag de verhuurder zomaar het huurcontract eindigen?
Huurders worden wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Voorgaande brengt met zich mee dat de verhuurder alleen mag opzeggen in een beperkt aantal gevallen. Te denken valt aan de situatie waarin de verhuurde de gehuurde woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik. Voorts kan de huur worden opgezegd op grond van een geldend bestemmingsplan. Het huurcontract eindigt overigens pas op het moment dat u schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging.
Kan ik uit mijn woning worden gezet bij een huurachterstand?
Een verhuurder kan u niet zomaar uit uw woning zetten bij een huurachterstand. Hiervoor heeft hij een vonnis van de rechter nodig. Normaliter wordt pas toestemming voor ontruiming gegeven bij drie maanden huurachterstand. Voorts moeten er geen mogelijkheden zijn om deze huurachterstand in te lossen. Wanneer de verhuurder u wilt uitzetten raden wij u aan om direct contact op te nemen met een van onze advocaten.
Wat is een verborgen gebrek?
Een verborgen gebrek is een gebrek dat u redelijkerwijs zelf niet kon ontdekken toen u het koophuis bezichtigde of inspecteerde bij de oplevering. Uitgangspunt is dat de verkoper een mededelingsplicht heeft. Dat houdt in dat hij u op de hoogte moet stellen van alle gebreken van de woning. Verzuimt de verkoper dit en ontdekt u het gebrek later, dan is er sprake van een verborgen gebrek. De mededelingsplicht van de verkoper ziet ook op gebreken waarvan hij niet op de hoogte was doch wel op de hoogte zou moeten zijn. Dat betekent dat de verkoper in sommige gevallen aansprakelijk is voor een gebrek waarvan hij zelf geen weet had. Ook in dat geval spreekt men van een verborgen gebrek.
Wat kan ik doen als mijn nieuwe koopwoning een verborgen gebrek heeft?
Heeft uw nieuwe woning een gebrek dat u voor de overdracht niet heeft gezien? Dan hangt het van veel dingen af of u de verkoper geheel of gedeeltelijk kunt laten betalen voor de schade. Wilt u de verkoper aansprakelijk stellen voor de verborgen gebreken? Volg dan het onderstaande stappenplan. Neem de volgende stappen:

Stap 1. Onderzoek of de verkoper aansprakelijk is
Stap 2. Meld het verborgen gebrek
Stap 3. Treed in overleg met de verkoper
Stap 4. Stuur een aangetekende brief naar de verkoper. U kunt hiervoor ook een van onze advocaten inschakelen
Stap 5. Geef de verkoper de kans om het gebrek te herstellen.
Welke regels gelden er met betrekking tot schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen?
Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaalt u de gemaakte kosten.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor.

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

- Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

- U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.

- Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil. U mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderijen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw eigen kant snoeien.
Wat mag ik doen tegen overhangende takken?
Bij overhangende takken van de boom van uw buren heeft u het recht om hier wat aan te doen. Volg het onderstaande stappenplan.

Stap 1: Vraag aan uw buren of zij willen snoeien. Vraag uw buurman of hij wil snoeien. In principe moet uw buurman zelf ervoor zorgen dat takken niet overhangen of dat een haag gesnoeid wordt. Uw buren hebben het recht om toegang tot uw tuin te krijgen, als ze alleen via uw tuin de takken kunnen snoeien.

Stap 2: Stuur een brief naar uw buren Als u na het gesprek met uw buren merkt dat ze niet gaan snoeien, kunt u ze een kort briefje sturen waarin u het nogmaals vraagt. Geef daarbij een termijn aan waarbinnen u wenst dat er gesnoeid wordt, bijvoorbeeld zes weken. U kunt in uw briefje aangeven dat u anders zelf de takken gaat weghalen. U kunt hiervoor ook een van onze advocaten inschakelen.

Stap 3: Haal de takken zelf weg Als er niet wordt gereageerd op uw schriftelijke vraag om te snoeien, mag u dit zelf doen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom.

Als een heg precies op de erfgrens staat, dan mag u de heg aan uw kant snoeien. U moet wel op zo’n manier snoeien dat de heg er geen schade van ondervindt. Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen zonder eerst te vragen of ze het zelf willen doen.
Kunnen snoeikosten worden verhaald op de buren?
Als er niet wordt gereageerd op uw schriftelijk verzoek om te snoeien, dan mag u dit zelf doen. Als u kosten moet maken voor het weghalen van overhangende takken of begroeiing, dan kunt u de kosten in sommige verhalen op uw buren. De kosten moeten dan wel redelijk en noodzakelijk zijn. U moet zelf in actie komen om het bedrag te verhalen.
Hoe zit het met vruchten die op mijn grond vallen?
Vruchten van de boom van uw buren die op uw grond vallen, mag u houden. U mag de vruchten echter niet van de boom plukken, zolang deze nog aan de boom hangen.
Ik heb geluidsoverlast van de buren. Wat kan ik doen?
Niet elke geluidshinder die uw buren veroorzaken is automatisch onrechtmatig. Of dit onrechtmatig is hangt af van de aard, ernst, duur en de omvang van de geluidshinder en de daardoor veroorzaakte 'schade'. Het hangt dus sterk af van de individuele omstandigheden of het burenlawaai juridisch is aan te pakken.

Om uw standpunt te bewijzen zal soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig zijn. Wellicht wil uw verhuurder de kosten hiervan dragen. Als dat geen optie is, dan kunt u op eigen kosten een onderzoek laten doen. Laat u hierover eerst informeren, bijvoorbeeld door de Nederlandse Stichting Geluidhinder.

Als de toegestane decibellen worden overschreden, dan staat vast dat de geluidsoverlast onrechtmatig is. Meer informatie over de toegestane decibellen in woningen leest u in de NSG richtlijn laagfrequent geluid.
Wat doet de rechter bij geluidsoverlast?
Heeft u geluidsoverlast van uw buren en denkt u het onrechtmatig handelen te kunnen aantonen? Dan kunt u een civiele procedure aanhangig maken bij de rechtbank. In een kort geding kunt u de rechter verzoeken de wederpartij een bepaald verbod op te leggen, op straffe van een dwangsom.
Waarom is het verstandig om afspraken in een contract vast te leggen?
Een contract verschaft houvast en duidelijkheid. U heeft iets om op terug te vallen als de ander een afspraak niet nakomt. Een contract heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Als de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, is het moeilijk of zelfs onmogelijk om uw gelijk aan te tonen. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van contracten.
Kan ik zomaar de onderhandelingen over een contract afbreken?
Uitgangspunt is dat onderhandelingen mogen worden afgebroken. Als de andere partij er vanuit mocht gaan dat de overeenkomst tot stand zou komen, kan dit echter anders zijn. Hierbij is van belang de vraag of er reeds overeenstemming is over bepaalde essentiële punten en of er bijzondere voorbehouden gelden.
Kan alles contractueel worden geregeld?
Er zijn onderwerpen die door de wet worden voorgeschreven en waarvan niet kan worden afgeweken. Dit heet dwingend recht. Als een afspraak in strijd is met dwingend recht, dan is deze niet geldig. Dit komt bijvoorbeeld veel voor in het arbeidsrecht en het huurrecht, maar ook in het consumentenrecht en bij handelsrelaties met agenten.
Wat is de functie van algemene voorwaarden
In algemene voorwaarden legt u vast welke regels standaard gelden bij de afspraken met uw klanten/afnemers, leveranciers of opdrachtgevers. U hoeft deze dan niet telkens in een aparte overeenkomst vast te leggen of uit te onderhandelen. Uiteraard kan ook uw contractspartij eigen algemene voorwaarden hanteren en kan hij uw algemene voorwaarden afwijzen. Hoewel het niet vaak gebeurt, kan over de inhoud van algemene voorwaarden onderhandeld worden en kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Onze advocaten adviseren u bij het opstellen en interpreteren van algemene voorwaarden.
Waar moet ik op letten bij een boetebeding?
Uit vaste jurisprudentie (rechtspraak) volgt dat een contractuele boete niet snel door een rechter wordt gematigd. Overtreding van een boetebeding kan dan ook ernstige gevolgen met zich meebrengen. Vooral bij dagelijks verbeurde boetes kan het boetebedrag aanzienlijk oplopen, met alle gevolgen van dien. Het is daarom in alle gevallen belangrijk om goed stil te staan bij de omvang en de hoogte van de boete in een voorgestelde boetebepaling, voordat u hiermee akkoord gaat. Ook is van belang of de boete automatisch wordt verbeurd of pas na een (schriftelijke) waarschuwing.
Wat is wanprestatie?
Wanprestatie houdt in dat een der partijen de overeenkomst niet, niet tijdig of niet juist nakomt. De schuldeiser heeft bij wanprestatie van zijn wederpartij een aantal mogelijkheden. Zo kan hij nakoming van de overeenkomst vorderen, een schadevergoeding eisen, zijn eigen verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
Mag ik een overeenkomst zomaar ontbinden wanneer de wederpartij niet nakomt?
In beginsel mag u een wederkerige overeenkomst pas ontbinden nadat u de wederpartij in gebreke heeft gesteld en daarbij de wederpartij een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Komt de wederpartij ook dan niet na, dan kunt u in beginsel de overeenkomst ontbinden. Voor meer informatie omtrent het ontbinden van een overeenkomst kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Kan ik schadevergoeding vorderen wanneer de wederpartij niet nakomt?
Indien de wederpartij de overeenkomst met u niet nakomt, heeft u in beginsel recht op vergoeding van de schade die u door deze wanprestatie lijdt. De wanprestatie moet dan wel aan de wederpartij zijn toe te rekenen, oftewel de wederpartij moet hier schuld aan hebben. Bovendien moet u de wederpartij eerst in gebreke hebben gesteld en een redelijke termijn hebben gegeven om alsnog na te komen. Komt de wederpartij ook dan niet na, dan heeft u in beginsel recht op schadevergoeding van de wederpartij. Voor meer informatie omtrent het vorderen van schadevergoeding wegens wanprestatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Wanneer mag ik mijn eigen verplichtingen opschorten?
Wanneer iemand niet voor uw diensten betaalt, of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, heeft u het recht uw eigen verplichtingen op te schorten. Dit is een algemeen opschortingsrecht. Alvorens u uw verplichtingen opschort, moet u nagaan of u voldoet aan twee voorwaarden:

- De vordering op de schuldeiser moet opeisbaar zijn (m.a.w.: de schuldenaar is reeds verplicht na te komen);
- Er moet voldoende samenhang zijn tussen beide verbintenissen (connexiteit).
Wat houdt een schone lei in?
Aan het einde van het WSNP-traject (lees: schuldsanering) worden de vorderingen die uw schuldeisers jegens u hebben, voor zover mogelijk voldaan. Indien u op dat moment nog immer onvoldoende vermogen heeft om alle schulden volledig te betalen, blijven er restvorderingen over. Bij het krijgen van een schone lei worden deze restvorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar en kunnen de vordering aldus niet meer geïnd worden.
Kan het WSNP-traject vroegtijdig worden beëindigd?
De regulier looptijd van de WSNP bedraagt drie jaar. Deze looptijd kan maximaal met 2 jaar worden verlengd.
Kan het WSNP-traject vroegtijdig worden beëindigd?
In sommige gevallen wordt een WSNP-traject inderdaad vroegtijdig beëindigd. Uw bewindvoerder kan aan de rechtbank verzoeken om uw WSNP tussentijds (dat wil zeggen binnen de periode van drie jaar) te laten beëindigen wanneer hij van oordeel is dat u zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen.

Indien de rechtbank besluit uw WSNP te beëindigen kunt u de eerste 10 jaren niet meer toegelaten worden en kunnen schuldeisers weer bij u verhaal halen, met alle gevolgen van dien. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij de eindzitting bij de rechtbank om dit te voorkomen en namens u verweer voeren. Ook kunnen wij u bijstaan in hoger beroep.
Wat kan ik doen als mijn aanvraag tot toelating tot de WSNP wordt afgewezen?
Het kan zijn dat de rechtbank besluit om uw aanvraag tot toelating tot de WSNP af te wijzen omdat de rechtbank bijvoorbeeld meent dat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan, bijvoorbeeld onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, te veel ontvangen uitkering, bepaalde belastingschulden, fraudevorderingen en eerdere faillissementen. Ook wordt uw aanvraag afgewezen als u geen deugdelijk minnelijk traject bij een gemeente/kredietbank heeft doorlopen.

Namens u kunnen onze advocaten een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof. Let wel: de beroepstermijn bedraagt slechts 8 dagen. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat wij tijdig het beroepschrift kunnen indienen.
Wat houdt de afdrachtsverplichting in het kader van de WSNP in?
Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is de afdrachtverplichting. De in het kader van de WSNP door de rechtbank toegewezen bewindvoerder berekent (maandelijks bij wijzigingen) aan de hand uw inkomen het zogenaamde vrij te laten bedrag. Dit is het bedrag dat u vrij mag besteden. Het verschil tussen uw inkomen en het vrij te laten bedrag dient u af te dragen aan de boedel. Alle bedragen die aan de boedel worden afgedragen worden aan het einde van het WSNP-traject verdeeld over de schuldeisers.

Wanneer de WSNP-bewindvoerder van mening is dat u zich niet houdt aan afdrachtverplichting dan kan de hij de rechtbank doen verzoeken om over te gaan tot tussentijdse beëindiging uw WSNP. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen. Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.
Wat houdt de inspanningsverplichting in het kader van de WSNP in?
Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Eén daarvan is de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk baten (inkomsten) te genereren voor de schuldeisers.

De inspanningsverplichting houdt in dat u tenminste 36 uur per week moet werken. Heeft u (nog) geen werk, dan heeft u een sollicitatieverplichting van minimaal 4 sollicitaties per 4 weken. De bewijzen van uw sollicitaties dient u gevraagd en ongevraagd toe te zenden aan uw WSNP-bewindvoerder. Maak daarvan altijd kopieën en stuur ze bij voorkeur per email aan uw WSNP-bewindvoerder. Dan heeft u altijd bewijs dat u ze heeft toegestuurd.

Is de WSNP-bewindvoerder van mening dat u zich niet houdt aan de inspanningsverplichting dan kan hij aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP-traject. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om het traject met 2 jaren te verlengen. Er wordt in dat geval een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.
Wat gebeurt er wanneer ik tijdens het doorlopen van de schuldsanering nieuwe schulden maak?
Wanneer u bent toegelaten tot het WSNP-traject krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Zo mag u geen nieuwe schulden maken gedurende de looptijd van uw WSNP-traject.

Wanneer u toch nieuwe schulden laat ontstaan kan uw bewindvoerder aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP-traject. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen. Er wordt in dat geval een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.
Hoe kan ik een erfenis aanvaarden?
Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap: door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten van de overleden persoon. De erfgenamen nemen alle rechten en plichten over van de overledene. Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor deze schulden.

II. Verwerpen van de nalatenschap Na verwerping wordt u geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. U ontvangt dan niets en eventuele schulden van de nalatenschap kunnen niet op u worden verhaald.

III. Beneficiair aanvaarden Als u beneficiair aanvaardt wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap baten aanwezig zijn. Er wordt als het ware een muur opgetrokken tussen de erfenis en uw eigen privévermogen. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.
Wat gebeurt er als één van de erfgenamen weigert om een keuze ten aanzien van de aanvaarding te maken?
Als een (potentiële) erfgenaam geen keuze wil maken, leidt dat vaak tot een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap. Zo kan in dat geval geen verklaring van erfrecht afgegeven worden door de notaris. Als een erfgenaam weigert een keuze kenbaar te maken, kan de kantonrechter worden gevraagd de betreffende erfgenaam een termijn te stellen waarbinnen de keus omtrent het aanvaarden van de nalatenschap moet worden gedaan. Als de erfgenaam die termijn laat verlopen dan wordt hij/zij geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.
Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik dit verwerp?
Wanneer u uw erfdeel verwerpt, schuift uw erfdeel als het ware door naar de eerstvolgende erfgenaam/erfgenamen die daarvoor in aanmerking komt/komen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval waar uw erfdeel terechtkomt, onder andere van de vraag of er al dan niet een testament gemaakt is.
Wat moet ik doen als ik niet of onvoldoende word geïnformeerd bij een nalatenschap/erfenis?
Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen. In een boedelbeschrijving worden alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderhands worden opgesteld, maar ook door een notaris in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

Het is mogelijk om de kantonrechter een boedelbeschrijving te laten bevelen. De kantonrechter zal daartoe een notaris aanwijzen. De kosten van de werkzaamheden van de notaris worden aangemerkt als boedelkosten. Dit betekent dat de kosten voor rekening komen van de erfgenamen.
Wat is een executeur?
Een executeur zorgt voor de verdeling van de boedel. Hiertoe voert de executeur het beheer over de nalatenschap en vertegenwoordigt hij de erfgenamen in en buiten rechte.

De executeur kan goederen van de nalatenschap verkopen als dit voor de betaling van de schulden van de nalatenschap noodzakelijk is. De executeur dient voorts over een dergelijke verkoop zoveel mogelijk in overleg te treden met de erfgenamen.
Hoe kom ik van een executeur af?
Een executeur is op grond van het testament van de overledene benoemd en kan niet zomaar door de erfgenamen aan de kant worden geschoven. Onder omstandigheden kan een executeur worden ontslagen door de kantonrechter. Er moeten “gewichtige redenen” zijn om een dergelijk ontslagverzoek te honoreren.
Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?
Ieder kind heeft recht op een minimum bedrag als het gaat om de nalatenschap van diens ouders, de zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van uw ouders waar u als kind altijd recht op heeft, ongeacht de inhoud van het testament en in weerwil van gedane giften. De legitieme portie wordt verkregen in de vorm van een vordering. De legitimaris wordt door een beroep te doen geen mede-eigenaar van de goederen van de nalatenschap.
Hoe groot is mijn legitieme portie?
Het legitieme deel is naar huidig erfrecht de helft van een gewoon kindsdeel. De vordering van een legitimaris wordt berekend op basis van de waarde van de gehele erfenis. Dit saldo wordt berekend aan de hand van het op het moment van overlijden aanwezige vermogen. Ook de begrafeniskosten worden op dat saldo in mindering gebracht. Naast het saldo van baten en lasten worden ook de gedane schenkingen en giften meegeteld. De giften of schenkingen die de legitimaris zelf heeft ontvangen, worden afgetrokken van de legitieme.
Wanneer kan ik mijn legitieme opeisen?
Als de overledene ten tijde na zijn overlijden een echtgenoot achterlaat, hoeft de legitieme pas te worden uitgekeerd op het moment van overlijden van de langstlevende echtgenoot. Een zelfde voorziening kan middels een testament worden getroffen ten behoeve van een partner als er een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Tot het moment van opeisbaarheid is de echtgenoot/partner volledig vrij om over het door hem/haar geërfde te beschikken en daar op in te teren. Er hoeft met andere woorden geen zekerheid gesteld te worden voor de legitieme.

Als er geen langstlevende echtgenoot of partner meer is dan wordt het bedrag ter waarde van de legitieme zes maanden na het overlijden opeisbaar. Let wel dat – ook al is de legitieme nog niet opeisbaar – er wel binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder kenbaar aanspraak gemaakt moet worden op de legitieme. Deze termijn van 5 jaar is een vervaltermijn, dat betekent dat verlenging daarvan niet mogelijk is.
Wat is de termijn om een bezwaar of beroep in te dienen?
De termijn voor het instellen van bezwaar en (hoger) beroep bedraagt normaliter zes weken. De termijn vangt aan op de dag nadat een besluit is genomen of de dag nadat de rechtbank de uitspraak heeft verzonden. Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om een rechtsmiddel als bezwaar of (hoger) beroep in te stellen. Het is dan ook van belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten wanneer u bijgestaan wil worden in uw bezwaar of beroep.
Wat is een voorlopige voorziening?
Een verzoek om voorlopige voorziening is te vergelijken met het kort geding bij de burgerlijke rechter. Een uitspraak op een bezwaar of (hoger)beroepschrift kan enige tijd op zich laten wachten. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd onherstelbare gevolgen voordoen, kan gedurende de procedure het besluit of de uitspraak worden geschorst of een maatregel worden getroffen. Voorwaarde voor toewijzing van zo’n verzoek is dat er ‘onverwijlde spoed’ is. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal gelding heeft tot het moment dat er een uitspraak volgt in de hoofdzaak.
Kan ik tegen iedere beslissing van de overheid bezwaar maken?
Nee, onder meer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan regels die bepalen in welke gevallen dat mogelijk is. Er moet in ieder geval sprake zijn van een besluit in de zin van de Awb, degene die het rechtsmiddel wil aanwenden moet belanghebbende zijn en het rechtsmiddel moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Als u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren, heeft u daarvoor doorgaans een vergunning nodig. Dat geldt voor een verbouwing waarbij de constructie van het pand wordt gewijzigd, maar bijvoorbeeld ook voor een aanbouw aan het pand. Wist u dat de bouwvergunning niet meer bestaat? Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 heet een bouwvergunning voortaan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Voor sommige geringe bouwwerkzaamheden heeft u geen vergunning nodig. Of hiervan in uw situatie sprake is kunt u nakijken op de website omgevingsloket online. Tevens doet u er verstandig aan om informatie in te winnen bij uw gemeente.
Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?
De omgevingsvergunning kunt u digitaal bij de gemeente aanvragen. Raadpleeg de website van de gemeente waar de (ver)bouw moet plaatsvinden hoe u de aanvraag moet indienen.
Hoe behandelt de gemeente een omgevingsvergunningaanvraag?
De gemeente toetst een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan (daarin staat wat mag worden gebouwd), de welstandseisen (hierover adviseert de welstandcommissie) en de technische eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Voor monumenten geldt een afwijkende regeling.

De gemeente moet binnen acht weken op uw aanvraag beslissen. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken. De verlenging moet wel binnen de (eerste) termijn van acht weken worden genomen. Beslist de gemeente niet tijdig op uw aanvraag? Dan wordt de vergunning van rechtswege verkregen.
Wat kan ik doen als mijn vergunning is afgewezen?
Als de gemeente weigert om u een vergunning te verlenen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. U moet dat doen binnen zes weken na verzending van de weigering. Als de vergunning wordt verleend, kunnen overigens belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daartegen een bezwaarschrift indienen. Ook dat moet binnen zes weken na de verzending van het besluit gebeuren.
Wat als ik zonder vergunning bouw?
Als de gemeente vaststelt dat u zonder vergunning heeft gebouwd, kan er besloten worden u aan te schrijven. De gemeente zal eerst een ontwerp-aanschrijving sturen. U krijgt dan de gelegenheid om hierop uw reactie te geven. Wanneer de gemeente het vervolgens niet eens is met uw visie kan zij een bestuursdwangaanschrijving toezenden. Dat houdt meestal in dat u de zaken in de oude staat moet terugbrengen, en wel binnen een bepaalde termijn. Doet u dat niet? Dan verbeurt u een dwangsom. Dat wil zeggen dat u een boete aan de gemeente moet betalen. De hoogte van de boete staat in de bestuursdwangaanschrijving.

De gemeente kan voorts besluiten om zelf de zaken in hun oude staat terug te brengen. De kosten hiervan komen dan voor uw rekening. Meestal bewandelt de gemeente deze weg pas wanneer u ook na het verbeuren van een dwangsom niet overgaat tot het plegen van herstel.
Hoe blijf ik op de hoogte van vergunningaanvragen in mijn buurt?
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een grote verbouwing aankomt? Of dat er in uw omgeving nieuwe industrie gaat komen? Veel gemeenten publiceerden hier vroeger vooral over in de krant. De laatste jaren publiceren vele gemeenten hun bekendmakingen echter enkel nog digitaal. Check daarom of uw gemeente ook digitaal publiceert. Zo ja, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de overheid of kunt u de OmgevingsAlert-App downloaden. Zo mist u nooit meer een bekendmaking in uw postcodegebied en bent u op tijd om hiertegen eventueel bezwaar in te dienen.
Kan de gemeente handhavend optreden en eisen dat een illegale bouwactiviteit wordt afgebroken?
Ja, dat is mogelijk. Vaak denkt men dat de gemeente niet meer kan optreden wanneer de illegale bouwactiviteit reeds een tijd geleden is begaan. Dit is echter niet het geval. De gemeente kan zelfs jaren laten nog optreden; ook wanneer u de illegale aanbouw niet zelf heeft geplaatst.
Wij houden u op de hoogte.