Ik heb een tijdelijk contract, mag mijn werkgever mij eerder ontslaan?

Het korte antwoord is, nee! Maar zoals bij zoveel juridische kwesties hangt het antwoord af van alle omstandigheden van het geval. Want ook met een tijdelijke arbeidsovereenkomst kun je op staande voet ontslagen worden.

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan voor een bepaalde tijd of bijvoorbeeld een bepaald project overeengekomen worden. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is dat deze na het aflopen van deze bepaalde tijd of het project van rechtswege, dat wil zeggen vanzelf, afloopt. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan verlengd worden. Indien dit vaker gebeurd, kan het zijn dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan is in beginsel sprake indien er meer dan drie overeenkomsten worden afgesloten of de duur van 36 maanden overschreden wordt, zonder onderbreking van meer dan zes maanden. Van deze hoofdregel kan bij cao afgeweken worden. Zo kan in een cao de termijn verlengd worden tot 48 maanden en het aantal overeenkomsten naar zes. Verder zijn er nog een aantal uitzonderingen voor bijvoorbeeld voor het bereiken van de AOW leeftijd of bepaalde leercontracten.

Kan ik ook eerder worden ontslagen?

Nee. Het uitgangspunt van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is dat deze van rechtswege afloopt als de afgesproken duur verstreken is of als het afgesproken project klaar is. Indien een werkgever voor het aflopen van de duur afscheid wil nemen van een werknemer dan moet dit en contractueel mogelijk zijn en moet er aan de wettelijke vereisten van opzegging voldaan worden. In de tijdelijke arbeidsovereenkomst moet dan een bepaling opgenomen zijn dat partijen de overeenkomst tussentijds kunnen opzeggen. Een zogeheten tussentijds opzegbeding. Ook kan er in de cao opgenomen zijn dat tussentijds opzeggen mogelijk is. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is, dient er verder voldaan te worden aan de wettelijke vereisten van opzegging. Er dient zodoende altijd sprake te zijn van een geldige reden en er is toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Deze procedures nemen enige tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat dan natuurlijk dat de arbeidsovereenkomst in de tussentijd al afloopt. Een andere mogelijkheid is beëindiging met wederzijds goedvinden, de vaststellingsovereenkomst. Zie hiervoor deze blog.

Recht op een vergoeding bij niet verlengen van de arbeidsovereenkomst

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding in het geval de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op initiatief van de werkgever niet verlengd wordt. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de overeenkomst en de hoogte van het loon. De termijn om een transitievergoeding te vorderen van de werkgever bedraagt drie maanden.

Naast een transitievergoeding kan het zijn dat je als werknemer recht hebt op een aanzegvergoeding. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet een werkgever uiterlijk een maand voor afloop van de overeenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of de overeenkomst verlengd zal worden en onder welke voorwaarden. Doet een werkgever dit niet, dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd aan de werknemer. De hoogte van de aanzegvergoeding is maximaal een bruto maandloon in het geval de werkgever niets heeft laten weten. Is de werkgever te laat dan wordt de vergoeding naar rato berekend. De termijn om een aanzegvergoeding te vorderen is drie maanden, maar let op deze vangt aan zodra de verplichting ontstaat dus meteen op dag 1 dat een werkgever te laat is.

Contact

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst en dreigt er ontslag? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten. U kunt onze advocaten en mediators bereiken via telefoonnummer 077-3561100. U kunt ook altijd een e-mail sturen naar advocaten@hetwetshuys.nl

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder