Relatie op het werk? Mag dat?

Op veel werkplekken komt het wel eens voor dat twee collega’s verliefd op elkaar worden.  Door werkgevers wordt het vaak als een probleem gezien als er relaties  tussen collega’s opbloeien. Gevreesd wordt zoal voor de productiviteit en voor de problemen die kunnen ontstaan als de liefde uiteindelijk overgaat en exen met elkaar moeten samenwerken. De vraag rijst nu echter of de werkgever een arbeidsovereenkomst met beide betrokken werknemers of een van hen, rechtsgeldig kan beëindigen.

Recht op privacy

In beginsel kunnen werknemers die een relatie met elkaar zijn aangegaan, niet zomaar ontslagen worden door de werkgever. Dit volgt mede uit artikel 8 EVRM, waarin het recht op eerbiediging van privé is neergelegd. Dit recht strekt zich ook uit tot de werkplek, het kantoor en zakelijke activiteiten. Liefde is namelijk een fundamentele vrijheid. Het uitgangspunt is dan ook dat relaties met collega’s zich in de privésfeer van de werknemer bevinden.

Werkgeversbelang voorop: bescherming van gevoelige informatie

Toch hebben zich verschillende kwesties voorgedaan welke aan de rechter zijn voorgelegd, omdat een werknemer werd ontslagen in verband met het hebben van een relatie met een collega. Gebleken is dat de rechter in sommige gevallen heeft bepaald dat een relatie tussen collega’s wel degelijk kan leiden tot een rechtsgeldig gegeven ontslag. Dit is met name het geval indien er concurrentiegevoelige informatie overgespeeld kan worden. Zo leidde een affectieve relatie tussen de twee directeuren van Ajax en Feyenoord tot ontslag. De kantonrechter te Rotterdam oordeelde hier dat de begrenzing van het recht van werkneemster op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd werd door het werkgeversbelang van Feyenoord, namelijk: het beschermen van gevoelige informatie.

Tot een soortgelijke uitspraak kwam de Kantonrechter, waarbij ook het werkgeversbelang voorop werd gesteld. Hier ging het om een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst werd ontbonden door de werkgever omdat de geliefde van de werknemer in dezelfde functie bij de grootste concurrent van werkgever in dienst zou treden.

Relaties tussen collega’s

Relaties tussen ‘gelijkwaardige collega’s’ leiden in het algemeen niet snel tot ontslag, omdat een inbreuk op het recht van privacy daar minder snel gerechtvaardigd is. Als het zo ver komt dat werknemers alleen nog maar oog voor elkaar hebben, dan is het aan de werkgever om de werkverhoudingen weer goed op orde te krijgen. De werkgever zal dan een dossier op moeten bouwen aangezien een ontslag niet zomaar gerechtvaardigd is.

Meldplicht

Een oplossing voor de werkgever zou kunnen zijn om een meldplicht op te nemen in een gedragscode of in het personeelshandboek. Deze meldplicht houdt in dat werknemers – of ze gelet op hun functie nu gelijk zijn aan elkaar of niet – verplicht zijn om melding te maken van hun relatie. Op deze wijze kan door de werkgever bekeken worden of de relatie werkbaar is. Indien dit niet het geval is, dan is ontslag het uiterste middel. De werkgever zal namelijk eerst na moeten gaan of een andere oplossing mogelijk is, zoals overplaatsing.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder