Wat is een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht?

Onder andere in het arbeidsrecht is de vaststellingsovereenkomst niet meer weg te denken. Het gaat dan vaak om de beëindigingsovereenkomst. Zoals deze naam al doet vermoeden betreft het een overeenkomst waarin afspraken over de beëindiging van de arbeidsrelatie opgenomen worden. Maar wat houdt een vaststellingsovereenkomst in dat geval in? Waar moet deze aan voldoen? En wat zijn de gevolgen?

Wat zegt de wet?

Uit artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek volgt: ‘bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken’. In het arbeidsrecht gaat het dan vaak om een werkgever en werknemer die het einde van het dienverband willen regelen, om op die manier een einde te maken aan een onzekerheid over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst of een einde te maken aan een conflict over de arbeidsovereenkomst of de uitvoering daarvan.

Wat staat er in de overeenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst, ook wel de beëindigingsovereenkomst, worden afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband en de gevolgen daarvan. Het uitgangspunt is dat werknemer en werkgever het overleg aangaan over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Onder deze voorwaarden vallen bijvoorbeeld:

  1. De datum van uitdiensttreding;
  2. Het uitkeren van een ontslagvergoeding en/of schadevergoeding;
  3. Afspraken over bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals een concurrentiebeding;
  4. De uitbetaling van het vakantiegeld en/of openstaande vakantiedagen;
  5. Het betalen van een vergoeding voor de kosten van de advocaat;
  6. Afspraken over het geheimhouden van bepaalde informatie.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Onze praktijk leert dat een vaststellingsovereenkomst doorgaans door een werkgever aan een werknemer voorgelegd wordt. De inhoud van de overeenkomst is in dat geval vaak door de werkgever opgesteld. Het is onjuist dat de inhoud van de overeenkomst ook alleen door de werkgever bepaald wordt. Het uitgangspunt is en blijft dat partijen contractvrijheid hebben bij het sluiten van een overeenkomst. Het staat de werknemer vrij een tegenvoorstel te doen om zo de onderhandelingen aan te gaan. In deze onderhandelingen kan dan rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval. Zoals, wat is de reden dat de arbeidsovereenkomst eindigt en welke persoonlijke omstandigheden spelen er. Onze arbeidsrechtsadvocaten hebben veel ervaring met het onderhandelen en boeken vaak mooie resultaten.

Wat nu als er geen overeenstemming bereikt wordt?

In het geval een werkgever een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen zijn daar in beginsel drie wegen die hij kan bewandelen. De werkgever kan een ontslagprocedure starten bij de rechtbank of kan een ontslagvergunning vragen aan het UWV. De laatste mogelijkheid is beëindiging met wederzijds goedvinden, de vaststellingsovereenkomst. Deze laatste mogelijkheid is voor een werkgever het meest eenvoudig.

In het geval de werkgever naar de rechtbank of het UWV stapt, rust er onder andere een zware motiveringsplicht op de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever moet motiveren waarom een ontslag gerechtvaardigd is. Deze motiveringsplicht vraagt veel energie, tijd en vaak ook geld van een werkgever. Ook speelt mee dat met een procedure altijd risico’s gepaard zijn. Op voorhand is namelijk niet met zekerheid te zeggen welke uitkomst een procedure heeft. Hierdoor kiest een werkgever doorgaans voor een meer eenvoudige weg. Daar komt de vaststellingsovereenkomst juist om de hoek kijken.

Let op!

Een ontslagsituatie kan veel stress en onzekerheid teweegbrengen. Je verliest namelijk je inkomen en hoe ga je de vaste lasten betalen? Bovenop deze vragen is het dan ook nog van belang dat je rechten als werknemer gewaarborgd worden. Kortom, er komt veel op je af. Daar komen onze arbeidsrechtsspecialisten weer om de hoek kijken. Zij ontzorgen de werknemer door te onderhandelen en door ervoor te zorgen dat de overeenkomst aan alle wettelijke vereisten voldoet. Zij letten erop dat de rechten van de werknemer gewaarborgd worden in ontslag. Denk hierbij aan het recht op een WW-uitkering na ontslag en bijvoorbeeld het toekennen van een vergoeding of een juiste eindafrekening. Tevens zorgen zij ervoor dat alle afspraken goed zijn vastgelegd, zodat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht wordt. Houdt een van de partijen zich niet aan de overeenkomst? Dan is deze afdwingbaar. Ook hierbij ontlasten onze arbeidsrechtsspecialisten u met veel betrokkenheid.

Contact

De advocaten van het Wetshuys Advocaten en Mediators helpen u graag met alle vragen die u rondom ontslag heeft. Daarbij verliezen zij nooit uw emotie uit het oog. Heeft u vragen over een vaststellingsovereenkomst of ontslag? Kijk op onze website naar de VSO check. Of neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtsspecialisten via advocaten@hetwetshuys.nl of 077 356 11 00. Zij helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder