De erfrechtadvocaat: wat mag niet in het dossier ontbreken?

Onze erfrechtspecialisten behandelen veel dossiers over allerlei onderwerpen in het erfrecht. Om het dossier goed te kunnen aanpakken en doorgronden doen onze advocaten aan een grondige voorbereiding. Bepaalde informatie is essentieel.

Informatie over het testament

In een testament heeft de overledene duidelijk gemaakt wat zijn wensen zijn voor de verdeling van de erfenis. Onze erfrechtspeclialist moet dus eerst weten of er een testament is. Is er een testament, dan staat daar beschreven wat er met de erfenis moet gebeuren. Als er geen testament is vinden we in de wet wat er met de erfenis moet gebeuren. Veel staat geregeld in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Uiteraard is nu de vraag hoe we weten of er een testament is. Hiervoor is het Centraal Testamentenregister (CTR) in het leven geroepen. Met een bewijs van overlijden kan gevraagd worden of er een testament is en bij welke notaris dit is opgesteld. Let op: het is dus niet mogelijk om het testament via het CTR te ontvangen. Nadat het CTR de informatie heeft verstrekt kan het testament worden opgevraagd bij de notaris die het testament heeft opgesteld.

Niet iedereen mag het testament opvragen bij de notaris, volgens de wet mag alleen de belanghebbende dit. Een erfgenaam is in ieder geval belanghebbende, de erfgenaam erft immers alle bezittingen en schulden en moet weten wat er in het testament staat. Ook iemand die onterfd is, moet soms weten wat er in het testament staat. Diegene krijgt dan ook het testament of de passages waarin de informatie staat die nodig is om zijn rechten te kunnen bepalen.

Informatie uit het boedelregister

Bij de griffie van de rechtbank kan informatie worden opgevraagd. Onze advocaat vraagt altijd een uittreksel op over de erfenis waar het in het dossier om draait. In dit uitreksel staat informatie over:

  • Zijn er erfgenamen die de erfenis verworpen hebben en dus hebben laten weten dat zij geen erfgenaam willen zijn?
  • Zijn er erfgenamen die de erfenis beneficiair hebben aanvaard en dus hebben laten weten dat zij eerst willen weten hoeveel de erfenis waard is, voordat zij een beslissing nemen over of zij wel of niet willen erven? Dit is belangrijk omdat de erfgenaam ook de schulden erft.
  • Is er een executeur of vereffenaar bekend/benoemd in een uitspraak van de rechtbank? Diegene moet dan de erfenis beheren.
  • Is er een notaris betrokken bij de erfenis?

Onze advocaten gebruiken deze informatie, maar zijn wel altijd kritisch. Soms kan het zijn dat iemand de erfenis verworpen heeft bij de rechtbank, maar eerder toch al de erfenis aanvaard heeft, door zich bijvoorbeeld goederen uit de erfenis toe te eigenen.

Aangiftes schenkbelasting of erfbelasting uit het verleden

Voor het bepalen van de hoogte van de erfenis is het soms nodig te weten of er in het verleden schenkingen zijn geweest. Voor bepaalde hoge schenkingen is het verplicht aangifte schenkingsbelasting te doen. Onze advocaat probeert ervoor te zorgen dat deze informatie in het dossier aanwezig is.

Wanneer van twee echtgenoten de laatste echtgenoot overlijdt, is het nodig om ook de aangifte erfbelasting van de eerst overledene in het dossier te hebben. Wanneer de eerst overledene kinderen had, moet vastgesteld worden wat er nog uit die erfenis naar de kinderen moet. De aangifte erfbelasting is daarvoor een goed aanknopingspunt. Ook hierbij zijn onze advocaten kritisch. Mensen zijn natuurlijk geneigd om belasting uit te sparen. Daardoor kan het zijn dat geprobeerd is de waarde van de erfenis zo laag mogelijk aan te geven, terwijl de kinderen er belang bij hebben dat er uitgegaan wordt van de marktwaarde van destijds.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door de notaris en bevat als het ware een samenvatting van hetgeen hij heeft onderzocht ten aanzien van de erfenis. Er wordt weergegeven of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, of er een executeur is. De verklaring van erfrecht is soms nodig om aan te tonen dat er recht is om bankrekeningen te beheren, dat iemand erfgenaam is of dat iemand executeur is.

Ook bij de verklaring van erfrecht is onze advocaat kritisch. Alhoewel er veel waarde gehecht wordt aan hetgeen de notaris heeft beschreven, is het uiteindelijk de rechter die bij een verschil van mening bepaald wie de erfgenaam is of wat de rechten van de erfgenamen zijn.

Informatie over de bankrekeningen

Vaak staat een deel van de bezittingen op de bank. Bankafschriften zijn belangrijk om de hoogte van de erfenis te kunnen vaststellen. Ook is het soms nodig dat afschriften over een langere tijd worden bestudeerd om te kunnen vaststellen of er schenkingen zijn geweest of geld is opgenomen door anderen terwijl de erfgenaam dit niet wilde of kon willen.

De erfgenamen hebben recht op de afschriften. Deze kunnen bij de bank opgevraagd worden. De bank is verplicht deze afschriften te verstrekken. Er mogen wel kosten in rekening worden gebracht. Een kind dat is onterfd heeft nog recht op een deel van zijn oorspronkelijke erfenis. Dit is altijd een bedrag in geld. Het onterfde kind kan er ook belang bij hebben dat hij weet wat de hoogte van de erfenis was. Hij kan de informatie opvragen bij de erfgenamen, executeur of vereffenaar. Als deze informatie niet komt, dan kan hij via de rechter afdwingen dat hij de stukken ontvangt.

En zoveel meer…..

De bovenstaande stukken bevinden zich in vrijwel alle erfrechtdossiers van onze advocaten. Vaak is nog veel meer informatie nodig, denk aan informatie van de Kamer van Koophandel, Kadaster etc. Onze advocaten doen aan grondig onderzoek, zodat er zicht is op de gehele erfenis. Wanneer de gewenste informatie niet verkregen wordt, zijn verschillende procedures mogelijk om af te dwingen dat de informatie wordt verstrekt. Onze advocaten proberen echter altijd eerst via overleg de informatie te verkrijgen. Procederen kan immers kostbaar zijn en brengt veel spanningen met zich mee. Bij de aanpak van het dossier wordt juist altijd gekeken naar hetgeen de betreffende cliënt nodig heeft.

Contact

Bent u erfgenaam in een onverdeelde nalatenschap?, Komt u er samen met de andere erfgenamen niet uit?, Heeft u andere problemen bij de verdeling van de nalatenschap of wilt u meer informatie? Neem contact op met onze erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets, mr. Juulke Schobbers-Deinum of mr. Janine Engels via onze website, per telefoon of via e-mail.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder