De bijzonder curator: de stem van het kind in geval van conflict

Ouder(s) met gezag zijn verantwoordelijk voor het nemen van alle belangrijke beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind als ook met betrekking tot het vermogen van het kind. Meestal verloopt dit probleemloos, maar wat indien het kind het niet eens is met de omgangsregeling? Of het kind en zijn ouder(s) het niet eens kunnen worden over de schoolkeuze? Dit kan leiden tot een conflict tussen de ouder(s) en het kind, waarbij de belangen van beide partijen mijlenver uit elkaar kunnen liggen. Wie komt er dan op voor de belangen van het kind?

De bijzonder curator

De wet biedt in geval van een belangenconflict tussen de met het gezag belaste ouder(s), dan wel de voogd(en) aan de ene kant en de minderjarige aan de andere kant de mogelijkheid tot het benoemen van een bijzonder curator. Hieraan zijn echter een aantal vereisten verbonden. Zo dient er sprake te zijn van een wezenlijk belangenconflict tussen beide partijen. Het gaat bijvoorbeeld dus niet om de hoogte van het zakgeld of de bedtijden. Daarnaast dient het geschil te zien op aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding dan wel het vermogen van de minderjarige.

Wie kan een bijzonder curator benoemen?

Indien er al een procedure  is bij de rechter, dan komt de rechter de mogelijkheid toe om automatisch een bijzonder curator te benomen. Een kind kan er ook om vragen. Hij hoeft hij geen formeel verzoekschrift in te dienen, maar volstaat een briefje naar de rechter.

Wat zijn de taken van een bijzonder curator?

De belangrijkste taak die een bijzonder curator toekomt is het opkomen voor het belang van het kind. Om het belang van het kind te kunnen achterhalen dient de bijzonder curator een (aantal) gesprek(ken) met de minderjarige en zijn omgeving te voeren. Aan de hand van zijn bevindingen brengt de bijzonder curator een advies uit aan de rechter. Is het in het belang van het kind dat er bemiddeld wordt tussen het kind en zijn ouder(s) over de schoolkeuze? Of dient er een gerechtelijke procedure gestart te worden tot wijziging van de omgangsregeling? De bijzonder curator is de stem van het kind in dergelijke wezenlijke belangenconflicten.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 077-3561100 of stuur een e-mail naar advocaten@hetwetshuys.nl

Meer over dit onderwerp

Het Jeugdzorgdossier

Als jij of je kind in aanraking komt met jeugdzorg is dat vaak in het kader van een zogenaamde ondertoezichtstelling. …

Lees verder

Uitspraak Hof: Privacy in de jeugdhulp

De veiligheid van kinderen staat voorop. Daarover is iedereen het eens. Om die veiligheid zoveel mogelijk te borgen heeft de …

Lees verder

Mijn ex houdt zich niet aan het ouderschapsplan. Wat nu?

Na een scheiding is het tijd voor een nieuwe start. Wanneer beide ouders apart wonen, zullen zij uitvoering moeten gaan …

Lees verder