Het Jeugdzorgdossier

Als jij of je kind in aanraking komt met jeugdzorg is dat vaak in het kader van een zogenaamde ondertoezichtstelling. Het kind staat dan onder toezicht. Er is een gezinsvoogd die allerlei taken heeft. Het komt er in ieder geval op neer dat ouders niet meer helemaal vrij zijn om op de wijze zoals zij dat zelf willen het ouderlijk gezag uit te oefenen. Er zijn ook tal van andere gevallen waarbij je als ouder of kind in aanraking kunt komen met jeugdzorg. Als een kind jeugdhulp krijgt op grond van de Jeugdwet, wordt een dossier aangemaakt met alle relevante gegevens over die hulp. In deze blog wordt kort uiteengezet wat er in een dergelijk dossier staat, wie er inzage kan krijgen in het dossier en hoelang het dossier bewaard blijft.

Het jeugdzorgdossier

Op grond van artikel 7.3.8 Jeugdwet wordt een dossier aangelegd met betrekking tot de verlening van jeugdhulp. In dat dossier worden gegevens omtrent de geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, de psychische problemen en stoornissen en de ten aanzien daarvan uitgevoerde verrichtingen bijgehouden, dan wel andere gegevens die voor een goede hulpverlening aan de betrokkene noodzakelijk zijn. Ook voegt de jeugdhulpverlener desgevraagd een door de betrokkene afgegeven verklaring aan het dossier toe.

Inzien jeugdzorgdossier

Indien een betrokkene daar om vraagt, dient de jeugdhulpverlener aan de betrokkene zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van het dossier te geven. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

De volgende personen mogen het dossier van het kind inzien of een afschrift daarvan opvragen:

 • Het kind van 12 jaar of ouder;
 • Ouders met gezag of de voogd, als het kind nog geen 16 jaar is;
 • Derden met toestemming van:
  • De ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is;
  • De ouders met gezag of de voogd en van het kind als het kind tussen 12 en 15 jaar is en zijn eigen belangen kan behartigen;
  • De ouders met gezag of de voogd als het kind tussen 12 en 15 jaar is, maar niet in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten;
 • De hulpverlener die rechtstreeks bij de hulp betrokken is (deze heeft geen toestemming nodig).

Bewaartermijn jeugdzorgdossier

Dossiers met daarin gegevens over verleende jeugdhulp worden in de praktijk 15 jaar ná beëindiging jeugdhulp bewaard, of langer als dit nodig is voor een zorgvuldige hulpverlening. Op de bewaartermijn van 15 jaar zijn de volgende uitzonderingen:

 • Veilig Thuis bewaart het dossier langer dan 15 jaar als de gegevens van belang kunnen zijn voor een kinderbeschermingsmaatregel (bijvoorbeeld ondertoezichtstelling) of voor het beëindigen van een mogelijke situatie van kindermishandeling. In dat geval wordt het dossier bewaard tot het jongste kind in het gezin de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 • Als er een ondertoezichtstelling of voogdij is uitgesproken, wordt het dossier tot uiterlijk 30 jaar ná het bereiken van de 18e verjaardag van het kind bewaard. Zodra een kind 18 jaar is geworden, kan dat kind schriftelijk verzoeken om vernietiging van het dossier.

Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken, zal het jeugdzorgdossier worden vernietigd, behoudens de hiervoor genoemde uitzonderingen.

Contact

Indien u meer informatie wenst over deze blog, of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder