Mediation of relatietherapie; welke keuze past het beste bij uw situatie?

Alvorens een eenduidig antwoord op deze vraag kan worden gegeven, is het van belang om de verschillen tussen mediation en relatietherapienader te bezien. Daar waar mediation zich met name richt op verbroken relaties, wordt bij relatietherapie getracht een relatie te herstellen. Het doel van een mediation betreft het in onderling overleg tussen ex-partners maken van afspraken ter zake de afwikkeling van de relatie. Één en ander vindt plaats onder het toeziend oog van een mediator. Het doel van relatietherapie is het herstellen van een relatie door middel van een behandeling onder begeleiding van een deskundig relatietherapeut(e). Wilt u weten of mediation of relatietherapie het beste bij uw situatie past? In deze blog wordt nader ingegaan op de verschillen tussen mediation en relatietherapie. Lees dus verder!

Mediation; het bereiken van een doeltreffende en duurzame oplossing tussen ex-partners

Zoals reeds gezegd, wordt een mediationtraject veelal opgestart ná de verbreking van een relatie. Als gevolg daarvan worden ex-partners veelal geconfronteerd met dingen die onderling afgewikkeld moeten worden, waaronder gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden, fiscale aspecten van een (echt)scheiding die geregeld moeten worden, afspraken over kinderen die moeten worden gemaakt etc. Middels mediation kan worden bezien of dergelijke afspraken in onderling overleg tussen partijen kunnen worden overeengekomen. Het doel van een mediation is dat ex-partners door middel van een convenant en/of ouderschapsplan tot gezamenlijke afspraken komen aangaande de afwikkeling van hun relatie/huwelijk.

In een mediation worden ex-partners bijgestaan door een deskundige mediator. Daarbij zullen zij, onder toeziend oog van deze mediator, bezien hoe zij de situatie ná hun relatie/huwelijk het beste vorm kunnen geven. Middels mediation wordt getracht partijen zo goed mogelijk uiteen te laten gaan, waarbij een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen partijen wordt nagestreefd. Met name in gevallen waarin ex-partners samen kinderen hebben, kan mediation een goede keuze zijn. Immers, met name voor ouders is het van belang dat zij na de verbreking van hun relatie/huwelijk goed met elkaar door één deur kunnen blijven gaan, één en ander in het belang van de kinderen.

Van belang om op te merken is dat de mediator in een mediation onpartijdig is. De mediator begeleid ex-partners als onpartijdige derde en beziet of partijen mogelijk in onderling overleg afspraken met elkaar kunnen maken. De mediator begeleid de ex-partners in hun onderlinge communicatie, luistert naar wensen, ervaringen en gevoelens van beide ex-partners en trekt daaruit conclusies, met als doel partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. In een mediation wordt toegewerkt naar een doeltreffende en duurzame oplossing die voor beide partijen, en eventueel betrokken kinderen, optimaal is. Getracht wordt om problemen tussen ex-partners op te lossen, zonder deze problemen op de spits te drijven, zodat partijen niet jegens elkaar behoeven te procederen.

Relatietherapie; het herstellen van een relatie tussen partners

In tegenstelling tot mediation, ziet relatietherapie op het herstellen van een relatie. Relatietherapie heeft zodoende geen nut, indien de relatie reeds verbroken is. Indien beide partijen zich ervoor wensen in te spannen de relatie te redden, kan relatietherapie uitkomst bieden. Een relatietherapeut kan partners begeleiden bij relatieproblemen, waaronder problemen in de communicatie, dan wel het uit elkaar gegroeid zijn van partijen. Het doel van relatietherapie is dat partijen open en eerlijk met elkaar communiceren, zodat de relatie mogelijk kan worden hersteld. Hiertoe zal door de relatietherapeut een behandelplan worden opgesteld.

Opmerking verdient dat relatietherapie kan overgaan in een mediation. Indien partijen besluiten relatietherapie te volgen, doch de relatie blijkt niet hersteld te kunnen worden, dan kan alsnog de stap naar een mediation worden gezet.

Mediation of relatietherapie: welke keuze maakt u?

Wenst u de relatie/het huwelijk met uw partner te verbreken en ziet u géén mogelijkheden om de relatie te herstellen? Wenst u eveneens in onderling overleg tot afspraken te komen? Dan kunt u het beste kiezen voor mediation. Met behulp van een deskundige mediator kan worden getracht duidelijke en voor beide partijen werkzame afspraken te maken, zodat na de beëindiging van de relatie/het huwelijk toch een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen u en uw partner blijft bestaan.

Wenst u daarentegen uw huidige relatie te herstellen en zijn zowel u als uw partner bereid zich hiervoor in te spannen? Dan is relatietherapie de beste keuze. Met behulp van een deskundig relatietherapeut(e) zal worden getracht tot een herstel van de relatie te komen, door oplossing van de onderliggende problematiek.

Heeft u vragen over mediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van familierecht en mediation.

Download whitepaper over mediation

Wilt u meer informatie over het oplossen van conflicten door bemiddeling? Download dan onze handige whitepaper waarin we u alles daarover vertellen.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder