Uit elkaar en dan? Mediator of advocaat?

Besluit u om uw relatie te verbreken of te gaan scheiden, dan kan voornoemde vraag relevant worden. De keuze voor een advocaat of mediator hangt af van de wijze waarop men uiteen kan en wil gaan. Bij een mediation staat het in onderling overleg bereiken van afspraken voorop. Daar komen logischerwijze emoties bij kijken. De mediator staat ex-partners als onafhankelijke derde bij in het bereiken van deze afspraken. Getracht wordt om ex-partners ook na de mediation met elkaar door één deur te kunnen laten gaan. Wordt er gekozen voor een advocaat in plaats van een mediator, dan zullen beide partijen zich tot een advocaat moeten wenden. De betreffende advocaat zal de situatie slechts eenzijdig en vanuit het standpunt van zijn of haar cliënt bekijken. Dit leidt, logischerwijze, niet altijd tot het meest optimale resultaat voor beide partijen. De keuze voor een mediator of een advocaat is zodoende afhankelijk van de situatie. Teneinde te bezien welke keuze het beste bij uw situatie past, treft u onderstaand nadere informatie aan over mediation en de keuze voor een advocaat.

Mediation of advocaat bij (echt)scheiding?

Bij mediation wordt getracht een duurzame oplossing voor beide partijen te vinden. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator vindt er een gedachtewisseling tussen ex-partners plaats, waarbij veelal door onderhandelingen onderlinge afspraken tussen de ex-partners worden bereikt. In plaats van tegen elkaar te procederen, wordt getracht door bemiddeling van een mediator een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen zo optimaal mogelijk is. U kunt zich tot een mediator wenden als er sprake is van een verbreking van een relatie, de beëindiging van een huwelijk, de beëindiging van een geregistreerd partnerschap dan wel een scheiding van tafel en bed. Vooral wanneer er kinderen bij een (echt) scheiding of verbreking van een relatie betrokken zijn, is mediation, indien mogelijk, aan te bevelen.

Indien partijen ieder een advocaat in de hand nemen, zullen de betreffende advocaten enkel de belangen van hun eigen cliënt in acht nemen. Er zal in dat geval geprocedeerd moeten worden om een oplossing tussen partijen te kunnen bereiken. Het is in deze gevallen veelal aan de rechter om tot een oplossing voor het geschil tussen partijen te komen. Logischerwijze zal daarbij niet altijd een voor beide partijen meest optimale oplossing worden bereikt.

Vaak wordt gedacht dat het bij een (echt)scheiding verplicht is om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. Dit is niet het geval; u kunt uw (echt)scheiding ook prima laten regelen door een mediator. De mediator zal alle belangen van partijen in kaart brengen en zoeken naar de meest optimale oplossing voor de betrokken partijen. De mediator zal trachten de ex-partners in onderling overleg tot afspraken te laten komen, waarna de mediator deze afspraken zal vastleggen in een (echtscheidings)convenant en/of ouderschapsplan. Voor de formele afwikkeling van de (echt)scheiding, zal nog wel een uitspraak van de rechtbank nodig zijn. Indien uw mediator tevens advocaat is, zal deze ook zorgdragen voor de formele afwikkeling van de (echt)scheiding. Indien uw mediator géén advocaat is, zal na de mediation alsnog een gezamenlijke advocaat moeten worden aangewezen die de zaak bij de rechtbank voor u beiden kan afhandelen. Opmerking verdient dat mediators ook vaak advocaat zijn, waardoor de zaak, ook formeel gezien, door dezelfde persoon kan worden afgehandeld.

Voordelen van mediation bij (echt)scheiding

Een mediator zal trachten een meest optimale oplossing te bereiken voor beide partijen. De mediator gaat met beide partijen in gesprek en hecht waarde aan de verwerking van de (echt)scheiding. Er wordt aandacht besteed aan het vinden van een zo optimaal mogelijke oplossing voor de kinderen. Ook wordt er in een mediation gebouwd aan de toekomstige relatie tussen ex-partners. Een advocaat daarentegen zal op zoek gaan naar de beste oplossing voor zijn/haar cliënt(e) en zal daarbij minder oog hebben voor de belangen van een ex-partner en eventuele kinderen. Daar komt bij dat het inschakelen van één mediator veelal goedkoper is dan het inhuren van twee advocaten. Bovendien verloopt het traject bij een mediator doorgaans sneller dan wanneer er door ex-partners geprocedeerd wordt bij de rechtbank.

Indien partijen bij een (echt)scheiding in goed overleg met elkaar uit elkaar gaan, dan is het aan te raden om een professionele mediator in de arm te nemen. Ex-partners staan dan direct met elkaar in contact, waardoor er onderling overleg kan worden gepleegd. Ook kijkt een mediator of emotionele ondersteuning gewenst is. Bij mediation duurt over het algemeen genomen het voortraject, zijnde het traject waarin partijen afspraken met elkaar dienen te maken, het langst. Dit zorgt ervoor dat het juridische traject aanzienlijk wordt verkort. Als gevolg van de bemiddeling van de mediator is er veelal sprake van harmonie tussen ex-partners en kan de juridische afhandeling van de (echt)scheiding snel plaatsvinden.

Voordelen van het inschakelen van een advocaat bij (echt)scheiding

Wanneer het voor ex-partners niet mogelijk is om met elkaar om de tafel te gaan en in onderling overleg afspraken te maken, dan is het aan te raden om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen. In die gevallen zal mediation naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing bieden. De in de arm genomen advocaat zal de belangen van zijn/haar cliënt als uitgangspunt nemen. De rechter zal als onafhankelijke derde uiteindelijk bepalen welke oplossing zijns inziens geboden is.

Mediator of advocaat: welke keuze maakt u?

Wenst u de relatie/het huwelijk met uw partner te verbreken en ziet u géén mogelijkheden om met uw ex-partner in onderling overleg tot afspraken te komen? Dan kunt u het beste kiezen voor een eigen advocaat. Behoort het in onderling overleg maken van afspraken wel tot de mogelijkheden tussen u en uw ex-partner, dan kunt u het beste kiezen voor een mediator. Met behulp van een deskundige mediator kan worden getracht duidelijke en voor beide partijen werkzame afspraken te maken, zodat na de beëindiging van de relatie/het huwelijk toch een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen u en uw partner blijft bestaan.

Heeft u vragen over mediation? Twijfel dan niet om met ons contact op te nemen. Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van familierecht en mediation.

Download whitepaper over mediation

Wilt u meer informatie over het oplossen van conflicten door bemiddeling? Download dan onze handige whitepaper waarin we u alles daarover vertellen.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder