Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Schuldsanering

Bent u reeds toegelaten tot de schuldsanering (WSNP) maar heeft de rechtbank besloten de WSNP tussentijds te beëindigen zonder toekenning van een schone lei? Bijvoorbeeld omdat u nieuwe schulden heeft laten ontstaan of omdat u de door de bewindvoerder opgelegde regels niet zou hebben nageleefd? Of heeft de rechtbank uw verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP afgewezen? Namens u kunnen we dan een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof. Let op dat de beroepstermijn slechts 8 dagen is! Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat wij op tijd het beroepschrift kunnen indienen.

Wilt u meer informatie over wat een advocaat bij schulden voor u kan betekenen? Of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Specialisten bij bewindvoeringen

Ook als u niet bent toegelaten tot de WSNP maar problemen met uw bewindvoerder heeft, kunt u ook bij ons terecht. Onze advocaten adviseren al jaren op basis van hun specialistische kennis over bewindvoeringen. Ook zijn reeds vele procedures tegen onzorgvuldige bewindvoerders gevoerd, met succesvolle afloop.

Veel gestelde vragen

Wat houdt een schone lei in?

Aan het einde van het WSNP-traject (lees: schuldsanering) worden de vorderingen die uw schuldeisers jegens u hebben, voor zover mogelijk voldaan. Indien er schulden resteren, dan worden deze geheel kwijtgescholden. U heeft na toekenning van een schone lei dus geen schulden meer.

Kan het WSNP-traject vroegtijdig worden beëindigd?

De reguliere looptijd van de WSNP bedraagt drie jaar. Deze looptijd kan maximaal met 2 jaar worden verlengd.

In sommige gevallen wordt een WSNP-traject inderdaad vroegtijdig beëindigd. Uw bewindvoerder kan aan de rechtbank verzoeken om uw WSNP tussentijds (dat wil zeggen binnen de periode van drie jaar) te laten beëindigen wanneer hij van oordeel is dat u zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen of nieuwe schulden maakt.

Indien de rechtbank besluit uw WSNP te beëindigen kunt u de eerste 10 jaren niet meer toegelaten worden en kunnen schuldeisers weer bij u verhaal halen, met alle gevolgen van dien. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij de eindzitting op de rechtbank teneinde te proberen te voorkomen dat uw WSNP-traject vroegtijdig wordt beëindigd. Ook kunnen wij u bijstaan in hoger beroep.

Wat kan ik doen als mijn aanvraag tot toelating tot de WSNP wordt afgewezen?

Het kan zijn dat de rechtbank besluit om uw aanvraag tot toelating tot de WSNP af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat de rechtbank meent dat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan (onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, te veel ontvangen uitkering, bepaalde belastingschulden, fraudevorderingen en eerdere faillissementen). Ook wordt uw aanvraag afgewezen als u geen deugdelijk minnelijk traject bij een gemeente/kredietbank heeft doorlopen.

Namens u kunnen onze advocaten een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof. Let wel: de beroepstermijn bedraagt slechts 8 dagen. Het is daarom van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat wij tijdig het beroepschrift kunnen indienen.

Wat houdt de afdrachtsverplichting in het kader van de WSNP in?

Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Een daarvan is de afdrachtsverplichting. De in het kader van de WSNP door de rechtbank toegewezen bewindvoerder berekent (maandelijks bij wijzigingen) aan de hand uw inkomen het zogenaamde vrij te laten bedrag. Dit is het bedrag dat u vrij mag besteden. Het verschil tussen uw inkomen en het vrij te laten bedrag dient u af te dragen aan de boedel. Alle bedragen die aan de boedel worden afgedragen, worden aan het einde van het WSNP-traject verdeeld over de schuldeisers.

Wanneer de WSNP-bewindvoerder van mening is dat u zich niet houdt aan afdrachtsverplichting, dan kan hij de rechtbank verzoeken om over te gaan tot tussentijdse beëindiging uw WSNP. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen. Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.

Wat houdt de inspanningsverplichting in het kader van de WSNP in?

Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Eén daarvan is de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor de schuldeisers.

De inspanningsverplichting houdt in dat u tenminste 36 uur per week moet werken. Heeft u (nog) geen werk, dan heeft u een sollicitatieverplichting van minimaal 4 sollicitaties per 4 weken. De bewijzen van uw sollicitaties dient u gevraagd en ongevraagd toe te zenden aan uw WSNP-bewindvoerder. Maak daarvan altijd kopieën en stuur ze bij voorkeur per email aan uw WSNP-bewindvoerder. Dan heeft u altijd bewijs dat u ze heeft toegestuurd.

Is de WSNP-bewindvoerder van mening dat u zich niet houdt aan de inspanningsverplichting dan kan hij aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP-traject. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om het traject met 2 jaar te verlengen. Er wordt in dat geval een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.

Wat gebeurt er wanneer ik tijdens het doorlopen van de schuldsanering nieuwe schulden maak?

Wanneer u bent toegelaten tot het WSNP-traject krijgt u te maken met diverse verplichtingen. Zo mag u geen nieuwe schulden maken gedurende de looptijd van uw WSNP-traject.

Wanneer u toch nieuwe schulden laat ontstaan, kan uw bewindvoerder aan de rechtbank een verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP-traject. Ook is het mogelijk dat verzocht wordt om de WSNP met 2 jaren te verlengen. Er wordt in dat geval een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een van onze advocaten.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Onze advocaten voerden reeds vele procedures tegen onzorgvuldige bewindvoerders, met succesvolle afloop”