Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Huwelijksgemeenschap of huwelijkse voorwaarden

Huwelijksgemeenschap

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken bij de notaris, bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Dit houdt in beginsel dus in dat alles – als u gaat scheiden – ook 50/50 tussen u beiden verdeeld moet worden. In overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden. Onze advocaten en mediators informeren u over de voor- en nadelen hiervan. Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

U kunt er samen voor kiezen om bepaalde goederen en/of schulden niet te verdelen en onverdeeld te laten. Het is meestal aan te raden om in dat geval goede afspraken te maken en vast te leggen over hoe u in de periode van (on)verdeeldheid wenst om te gaan met die onverdeelde goederen en/of schulden, zoals bijvoorbeeld wie welke kosten daarvan draagt of wie het beheer/bestuur zal hebben. Onze advocaten en mediators zullen u informeren over de (juridische en fiscale) gevolgen van het onverdeeld laten en zullen u helpen bij het maken van verdere afspraken.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Beperkte gemeenschap

Bent u gehuwd na 1 januari 2018 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan bent u gehuwd in een beperkte huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had, niet in de gemeenschap vallen. Ook erfenissen en schenkingen vallen niet in de gemeenschap. Echter, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk verkregen zijn, vallen wel in de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat goed uitgezocht moet worden welke goederen in en buiten de gemeenschap vallen.

Huwelijkse voorwaarden

Als u wel huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, dan kan er ook sprake zijn van een gemeenschap. U kunt gezamenlijk een goed in eigendom hebben, zoals een woning die op uw beider naam staat en/of een hypothecaire lening. Verder kan in de huwelijkse voorwaarden bepaald zijn dat er een  gemeenschap aanwezig is, bijvoorbeeld een gemeenschap van inboedel of woning. Ook die gemeenschappen moeten dan verdeeld worden ingeval van een scheiding.

Als u trouwt onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, dan betekent dat dus in het algemeen dat er geen gemeenschap van goederen is ontstaan, tenzij u daarover in de voorwaarden afspraken heeft gemaakt.. In beginsel blijft dus alles wat u aan goederen of schulden heeft van uzelf en hoeft bij scheiding niet met uw partner te worden gedeeld. Vaak zijn er verrekenbedingen opgenomen in huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat inkomen of vermogen dat tijdens het huwelijk is vergaard, alsnog verrekend moet worden. Vaak brengt dit ingewikkelde problematiek met zich mee. Onze advocaten hebben juist hier hun specialisatie en passie liggen.

Soms is er een “staat van aanbrengsten” aan de huwelijkse voorwaarden gehecht, waarin wordt opgesomd welke goederen en schulden u beiden al had, voordat u trouwde. Bij een scheiding kan met deze staat van aanbrengsten worden aangetoond welke goederen en schulden niet met de ander gedeeld hoeven te worden. Ook kan het zijn dat aangebrachte goederen reeds vervangen of verkocht zijn. Onze advocaat of mediator bespreekt uitvoerig met u wat uw huwelijkse voorwaarden inhouden, inventariseert samen met u welke vermogensbestanddelen er zijn en wat daarmee moet gebeuren en informeert u over de details.

Heeft u een andere wijze van verdelen of verrekenen voor ogen, dan zal onze advocaat of mediator u informeren over de eventuele juridische en fiscale gevolgen. Het staat u namelijk vrij om in onderling overleg andere afspraken te maken dan overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Andere afspraken maken dan overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden staat u vrij, onze advocaat of mediator licht u voor over de gevolgen”