Extern vertrouwenspersoon

mr. Sien Smeets en mr. Petra van Enckevort worden regelmatig ingeschakeld als extern vertrouwenspersoon binnen diverse organisaties. Zij hebben hiertoe tevens de relevante opleidingen en accreditaties. In dat kader hebben zij reeds vele organisaties van binnen mogen zien, waardoor zij een enorme ervaring en kennis over organisaties hebben ontwikkeld. Onze externe vertrouwenspersonen kunnen worden aangesteld als de organisatie klein is of als meer neutraliteit van buiten de organisatie wordt nagestreefd. Medewerkers voelen zich soms veiliger bij onze externe vertrouwenspersonen omdat deze zelf geen functie hebben binnen de organisatie.

Contact opnemen

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Ongewenst gedrag

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden in 2018 te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk, dat is 1 op de 6. Zo blijkt uit een representatief onderzoek van TNO. 1 % geeft aan structureel te worden gepest. Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. In een deel van die gevallen vinden ongewenste omgangsvormen plaats zonder dat men (dader of slachtoffer) zich er van bewust is. En soms wordt door de omgeving van het slachtoffer iets niet als ongewenste omgangsvorm gezien (“ Ach joh, zo erg is dat toch niet”), terwijl het voor het slachtoffer wel erg is. De in het najaar 2017 gevoerde #MeToo discussie heeft in ieder geval bij veel mensen een groter bewustzijn gecreëerd.

De impact op de privé situatie is groot. Het totaal aantal mensen dat te maken heeft met de gevolgen van ongewenste omgangsvormen op het werk is dus nog veel groter dan de eerder genoemde 1,2 miljoen. De wetgever heeft bepaald dat een werkgever verplicht is aan de medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Daaronder valt ook dat hij moet zorgen ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Naast deze wettelijke verplichting heeft de werkgever economisch belang bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Veel ziekteverzuim wordt immers veroorzaakt door ongewenst gedrag.

Er zijn vele definities van ongewenst gedrag, zoals: directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag jegens betrokkene, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren. Uitgangspunt bij ongewenst gedrag is dat het gaat om het gevoel van het slachtoffer, en niet om de intentie van de dader.

Ongewenste omgangsvormen komen overal voor: in grote en kleine bedrijven, bij de gemeente, op scholen, in de gezondheidszorg of de horeca. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Seksuele intimidatie, maar ook agressie en racisme komen niet alleen voor tussen mannen als dader en vrouwen als slachtoffer. Deze ongewenste omgangsvormen komen ook voor tussen mannen onderling, tussen vrouwen onderling en tussen vrouwen als dader en mannen als slachtoffer.

"Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden in 2018 te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk"

Onze extern Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

Ongewenste omgangsvormen – (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld – doen zich op elke werkvloer voor en hebben grote invloed op de werksfeer en de gezondheid van de medewerkers. Het aanstellen van onze externe vertrouwenspersonen is een doeltreffende en laagdrempelige voorziening voor werknemers om hun klachten te bespreken en geïnformeerd te worden over de mogelijkheden binnen het beleid.

De mogelijkheid in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot minder verzuim en de-escalatie. De inzet van onze vertrouwenspersoon is een belangrijk element in het streven naar een goed werkklimaat en daarmee aan het rendement van medewerker en organisatie.

Werknemers van een organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen onze externe vertrouwenspersoon op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. De primaire rol van onze externe vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Ook denkt zij mee over de oplossing van het ervaren ongewenst gedrag. Hoewel onze externe vertrouwenspersonen in sommige gevallen kan optreden als de woordvoerder van de melder, neemt zij het probleem niet over.

Naast deze belangrijke rol is zij binnen de organisatie ook van betekenis voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk en voor gevraagd en ongevraagd advies aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen. Zij levert dus zowel een bijdrage aan het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenste omgangsvormen als ook aan het ondersteunen van werknemers die er, desondanks, mee te maken hebben gehad.

Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

  • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
  • Adviseren van bestuur en management

De taken en acties die onder deze hoofdtaken vallen, kunnen in elke organisatie op details aangepast worden. Bovenstaande lijst is een leidraad voor de vertrouwenspersoon om in een gesprek met de werkgever zijn functie in de organisatie concreet vorm te geven.

Vertrouwenspersoon Integriteit

De intentie van het instellen van onze vertrouwenspersoon Integriteit is bij te dragen aan een organisatiecultuur en een werkomgeving waarin werknemers bereid zijn en zich veilig genoeg voelen om vermoedelijke misstanden te melden, zodat de organisatie die kan onderzoeken en zo nodig maatregelen kan treffen.

Onze externe vertrouwenspersonen integriteit zijn betrokken bij een vermoeden van misstand of onregelmatigheid die te maken heeft met de algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, zoals bijvoorbeeld fraude, corruptie, misbruik van bevoegdheden, middelen of positie en ander grensoverschrijdend gedrag. Zij luistert naar en begeleidt de melder ten einde de organisatie in de gelegenheid te stellen de vermoedelijke misstand te onderzoeken en daarop maatregelen te treffen.

Maak een afspraak

Onze externe vertrouwenspersonen

Wanneer u voor uw organisatie zoekt naar een externe vertrouwenspersoon, neemt u dan contact op met