Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V.

Algemene Voorwaarden Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V.

Artikel 1. Algemeen

1) Het Wetshuys is een in Venlo gevestigde besloten vennootschap die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur en mediation.
2) Het Wetshuys is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66389623.
3) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) “Het Wetshuys”: Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V.
b) “opdrachtgever”: de (rechts)persoon aan wie Het Wetshuys een opdracht verleent.
c)“aan Het Wetshuys verbonden personen”: iedere advocaat, mediator, jurist of andere persoon die bij Het Wetshuys werkzaam is of is geweest, ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een dienst die aangeboden wordt door Het Wetshuys, aan Het Wetshuys verbonden personen en de Stichting Beheer Derdengelden Het Wetshuys en op iedere door Het Wetshuys en Mediators of aan Het Wetshuys verbonden personen aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
2) De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Verwijzingen door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden worden door Het Wetshuys niet aanvaard.

Artikel 3. Opdracht
1) Een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en Het Wetshuys komt uitsluitend tot stand doordat Het Wetshuys of een bij Het Wetshuys werkzame advocaat, mediator of jurist een opdracht van de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.
2) Alle opdrachten worden, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap, ook indien de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een aan Het Wetshuys verbonden persoon wordt uitgevoerd. Een opdracht van een opdrachtgever aan een met Het Wetshuys verbonden persoon leidt niet tot een overeenkomst met die of enige andere met Het Wetshuys verbonden persoon. De aan Het Wetshuys verbonden personen zijn, in afwijking van artikel 7:409 BW, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
3) Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, gelden deze algemene voorwaarden, inclusief de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid, niet enkel ten behoeve van Het Wetshuys, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht, de met Het Wetshuys verbonden personen en de Stichting Beheer Derdengelden Het Wetshuys.
4) De in dit artikel bedoelde opdrachten en daarmee verband houdende rechtsverhoudingen zijn alle exclusief onderworpen aan Nederlands recht.
5) Het Wetshuys is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. De opdrachtgever is in dat geval gebonden aan de voorwaarden die Het Wetshuys met de ingeschakelde derde overeenkomt. Het Wetshuys zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Wetshuys is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en evenmin voor schade die anderszins optreedt door een handelen of nalaten van ingeschakelde derden. Het Wetshuys is
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6) Indien inschakeling van een deurwaarder of deskundige noodzakelijk is, komen de door hen verrichte werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever;

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1) Iedere aansprakelijkheid van Het Wetshuys en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak gedekt wordt onder de door Het Wetshuys verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
2) Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet aan Het Wetshuys uitkeert, is de aansprakelijkheid van Het Wetshuys voor het handelen en nalaten in een bepaalde zaak in een kalenderjaar beperkt tot driemaal het door Het Wetshuys in die zaak in dat betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag. Een voortdurend handelen of nalaten wordt enkel toegerekend aan het kalenderjaar waarin het handelen of nalaten zijn aanvang heeft genomen.
3) Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien Het Wetshuys niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aansprakelijkheid in kennis is gesteld.
4) De opdrachtgever vrijwaart Het Wetshuys en met Het Wetshuys verbonden personen van aanspraken van derden en andere schade die Het Wetshuys of een met Het Wetshuys verbonden persoon lijdt in verband met de opdracht voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder en door Het Wetshuys afgesloten verzekering, vermeerderd met het eigen risico onder de verzekering.
5) Gezien het feit dat het verkrijgen en/of verzenden van informatie op internet vrij toegankelijk is, kan Het Wetshuys niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke zin dan ook, die door derden wordt toegebracht als gevolg van deze vrije toegang.

Artikel 5. Prijzen, tarieven en overige kosten
1) De opdracht wordt in beginsel verricht tegen een overeengekomen uurtarief. Indien er geen uurtarief is overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht tegen en redelijk uurtarief naar bij Het Wetshuys gebruikelijke tarieven.
2) Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Het Wetshuys vrij om af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren.
3) Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een percentage over het honorarium worden berekend.
4) Door Het Wetshuys gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten, koerierskosten, registratiekosten, griffierechten, vertaalkosten, verschotten en leges zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor kosten welke ontstaan door het horen van getuigen en deskundigen.
5) Door Het Wetshuys ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
6) Indien een namens de opdrachtgever gevoerde procedure wordt verloren, is de opdrachtgever verplicht eventuele proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de wederpartij te voldoen. Het risico van de procedure c.q. de tijdsduur van de advisering ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
7) Indien een opdrachtgever gebruik maakt van gefinancierde rechtshulp krachtens de Wet op de rechtsbijstand is deze verplicht de eigen bijdrage, de griffierechten, de kosten voor het horen van getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroordeling te voldoen. Indien na afloop van de procedure blijkt dat het vermogen meer bedraagt dan de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde vermogensgrens, dan zal de aan de zaak bestede tijd worden gedeclareerd met inachtneming van de overige leden van dit artikel.
8) Alle door Het Wetshuys in rekening gebrachte of genoemde bedragen zijn exclusief BTW, belastingen, toeslagen of vergelijkbare verhogingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
9) Indien de opdrachtgever niet verschijnt op een door Het Wetshuys aan hem schriftelijk dan wel telefonisch bevestigde afspraak, is Het Wetshuys gerechtigd kosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend: de tijd gemoeid met de voorbereiding van de afspraak, te vermeerderen met 30 minuten wegens verloren werktijd, vermenigvuldigd met het voor de advocaat geldende uurtarief. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afwezigheid bij Het Wetshuys heeft medegedeeld, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever.
10) Het is Het Wetshuys toegestaan om tussentijds de uurtarieven en de kantoorkosten te wijzigen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich akkoord met een redelijke tussentijdse wijziging van de uurtarieven en/of kantoorkosten. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zover mogelijk een specificatie van de gewerkte uren. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.
11) De opdrachtgever is verplicht de nota van Het Wetshuys binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen een zodanige termijn als op de factuur is vermeld. Voldoening van de facturen geschiedt middels overboeking via bank- of girorekening of door middel van een pintransactie ten kantore van Het Wetshuys. Contante betalingen worden enkel geaccepteerd in de gevallen waarin dit conform de Verordening op de Advocatuur is toegestaan. Betalingstermijnen zijn aan te merken als fatale termijnen. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en evenmin gevolg geven aan de aanmaning c.q. ingebrekestelling, dan is de opdrachtgever in wettelijk verzuim, op grond waarvan Het Wetshuys kan doen besluiten dat de overeenkomst van opdracht als ontbonden dient te worden beschouwd, als gevolg waarvan zij haar werkzaamheden zal staken.
12) Het Wetshuys is bevoegd haar openstaande declaraties te verrekenen met gelden die aan de opdrachtgever toekomen en ten behoeve van de opdrachtgever zijn gestort op haar derdengeldenrekening, voor zover die gelden onbelemmerd aan de opdrachtgever uitbetaald zouden kunnen worden en de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
13) De opdrachtgever kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Het Wetshuys gemotiveerd mededelen. Blijft een mededeling binnen deze termijn achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.

Artikel 6. Communicatie en vertrouwelijkheid
1) Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat niet gegarandeerd kan worden dat elektronische communicatie veilig is alsmede dat elektronische communicatie kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd.
2) Het Wetshuys aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens het onveiligheid van communicatie en het niet (tijdig) ontvangen van gegevens als gevolg van een vertraging of ander gebrek in elektronische communicatie.
3) Het Wetshuys en de opdrachtgever zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis hebben genomen geheim houden. Het voorgaande geldt niet voor zover partijen uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor openbaarmaking, openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat Het Wetshuys betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.
4) De opdrachtgever zal Het Wetshuys de gegevens verstrekken die Het Wetshuys of door Het Wetshuys ingeschakelde derden of banken nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen.

Artikel 7. Beëindiging van de opdracht
1) De opdrachtgever kan de opdracht op ieder moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de behandelend advocaat, mediator of jurist bij Het Wetshuys.
2) Het Wetshuys kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen.
3) Het Wetshuys kan de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen zonder indien: – de opdrachtgever de goede naam van Het Wetshuys aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld; – de opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de aan Het Wetshuys verleende opdracht. De opdrachtgever heeft jegens Het Wetshuys een plicht tot het verstrekken van de benodigde informatie; – tussen de opdrachtgever en Het Wetshuys verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan wel indien tussen de opdrachtgever en Het Wetshuys een vertrouwensbreuk is ontstaan;
4) Onder het niet naar behoren medewerking verlenen door de opdrachtgever valt met name het verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste informatie alsmede het niet tijdig verstrekken van informatie indien Het Wetshuys om deze informatie heeft verzocht.
5) Indien de opdrachtgever niet de benodigde informatie verstrekt is Het Wetshuys bevoegd de werkzaamheden op te schorten totdat de informatie aan Het Wetshuys ter hand is gesteld. Voorts is Het Wetshuys bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien niet is voldaan aan artikel 5 lid 11 van deze voorwaarden. Door de opschorting worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
6) Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen c.q. te ontbinden, dan zullen de door Het Wetshuys reeds verrichte werkzaamheden worden gefactureerd en dient er afrekening plaats te vinden alvorens de opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terug ontvangen.
7) Het in de voorgaande leden genoemde geldt mutatis mutandis ingeval er sprake is van opvolging van advocaten/mediators.
8) Het Wetshuys zal dossiers en andere stukken of gegevensdragers waarover Het Wetshuys uit hoofde van de opdracht beschikt bij beëindiging van de opdracht aan de opdrachtgever retourneren of gedurende de wettelijke termijn bewaren. Na afloop van die termijn mag Het Wetshuys de stukken en gegevensdragers zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.

Artikel 8. Inspanningsverplichting
1) Het Wetshuys verplicht zich jegens de opdrachtgever tot het inzetten van alle kennis en ervaring die de advocaten, mediators en juristen werkzaam bij Het Wetshuys bezitten alsmede het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijs vergt, zulks met inachtneming van de Gedragsregels voor advocaten zoals deze zijn vastgelegd door de Nederlandse Orde van Advocaten en in geval van mediation tevens met inachtneming van de Gedragsregels vastgelegd door de Mediatorsfederatie Nederland
2) Het Wetshuys kan op basis van haar professionaliteit en ervaring een inschatting maken omtrent de slagingskans van een te voeren procedure. Aan een dergelijke inschatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het Wetshuys kan geen garantie geven omtrent de afloop van de door haar advocaten gevoerde procedures.
3) Het Wetshuys spant zich ervoor in dat de advocaat die belast wordt met de opdracht tot dienstverlening deze ook zoveel als mogelijk zal blijven uitvoeren, totdat deze zal zijn beëindigd. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat een andere advocaat de opdracht geheel of gedeeltelijk uit zal voeren indien dit onder de gegeven omstandigheden, zulks ter beoordeling van Het Wetshuys, aangewezen is.
4) De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Het Wetshuys de aan Het Wetshuys verbonden personen naar eigen inzicht kan inschakelen en werkzaamheden kan laten verrichten ten behoeve van iedere door Het Wetshuys aanvaarde opdracht, mits de behandeld advocaat, mediator of jurist zich ervan heeft overtuigd dat de personen daartoe bekwaam zijn.
5) Het Wetshuys bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de noodzakelijkheid van het inschakelen van een derde.

Artikel 9. Klachten- en geschillenregeling
1) Op iedere overeenkomst van opdracht die met de opdrachtgever wordt aangegaan is onze kantoorklachtenregeling van toepassing, welke regeling op verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtgever zal worden toegezonden. 2) Klachten dienen schriftelijk aan ons kantoor kenbaar te worden gemaakt. Klachten kunnen ook worden opgemerkt door medewerkers van Het Wetshuys zonder dat een opdrachtgever formeel een klacht indient.
2) Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat en/of mediator. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot onze klachtenfunctionaris. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Bij de behandeling van uw klacht dient onze klachtenregeling of -brochure als leidraad.
3) Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk aan u bevestigen.
4) Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden.
5) Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat tevens voor u open wanneer ons kantoor uw klacht niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk heeft
afgehandeld. In geval van mediation kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland.
6) De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
7) U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
8) Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
9) Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot een gewone rechter. Ingeval van een incasso van de vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
10) De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
11) Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
12) De Geschillencommissie advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 10. Rechtsmacht en toepasselijk recht
1) Op geschillen tussen Het Wetshuys en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2) Geschillen worden door Het Wetshuys uitsluitend voor de bevoegde Nederlandse rechter gebracht;
3) Behoudens voor zover in artikel 9 anders is bepaald, is uitsluitend de rechtbank Limburg in eerste aanleg bevoegd om van alle eventuele geschillen die verband houden de dienstverlening van Het Wetshuys kennis te nemen.
4) Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van Het Wetshuys en de aan Het Wetshuys verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 februari 2019