Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Contracten

Mensen sluiten dagelijks contracten. Als een partij bij een contract zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan Het Wetshuys Advocaten en Mediators u met juridisch advies bijstaan. Ook kan onze advocaat contractenrecht u helpen bij geschillen over levering van ondeugdelijke producten/apparaten en bij geschillen over nakoming of ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding. Denk daarbij ook aan problemen met uw energieleverancier.

De advocaten van Het Wetshuys Advocaten en Mediators beschikken over een zeer ruime ervaring in het adviseren, onderhandelen, opstellen van en procederen over contracten.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Waarom is het verstandig om afspraken in een contract vast te leggen?

Een contract verschaft houvast en duidelijkheid. U heeft iets om op terug te vallen als de ander een afspraak niet nakomt. Een contract heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Als de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, is het moeilijk of zelfs onmogelijk om uw gelijk aan te tonen. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van contracten.

Kan ik zomaar de onderhandelingen over een contract afbreken?

Uitgangspunt is dat onderhandelingen mogen worden afgebroken. Als de andere partij er vanuit mocht gaan dat de overeenkomst tot stand zou komen, kan dit echter anders zijn. Hierbij is de vraag of er reeds overeenstemming is over bepaalde essentiële punten en of er bijzondere voorbehouden gelden van belang.

Kan alles contractueel worden geregeld?

Er zijn onderwerpen die door de wet worden voorgeschreven en waarvan niet kan worden afgeweken. Dit heet dwingend recht. Als een afspraak in strijd is met dwingend recht, dan is deze niet geldig. Dit komt bijvoorbeeld veel voor in het arbeidsrecht en het huurrecht, maar ook in het consumentenrecht en bij handelsrelaties met agenten.

Wat is de functie van algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden legt u vast welke regels standaard gelden bij de afspraken met uw klanten/afnemers, leveranciers of opdrachtgevers. U hoeft deze dan niet telkens in een aparte overeenkomst vast te leggen of uit te onderhandelen. Uiteraard kan ook uw contractspartij eigen algemene voorwaarden hanteren en kan hij uw algemene voorwaarden afwijzen. Hoewel het niet vaak gebeurt, kan over de inhoud van algemene voorwaarden onderhandeld worden en kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Onze advocaten adviseren u bij het opstellen en interpreteren van algemene voorwaarden.

Waar moet ik op letten bij een boetebeding?

Uit vaste jurisprudentie (rechtspraak) volgt dat een contractuele boete niet snel door een rechter wordt gematigd. Overtreding van een boetebeding kan dan ook vergaande gevolgen met zich meebrengen. Vooral bij dagelijks verbeurde boetes kan het boetebedrag aanzienlijk oplopen, met alle gevolgen van dien. Het is daarom in alle gevallen belangrijk om goed stil te staan bij de omvang en de hoogte van de boete in een voorgestelde boetebepaling, voordat u hiermee akkoord gaat. Ook is van belang of de boete automatisch wordt verbeurd of pas na een (schriftelijke) waarschuwing.

Wat is wanprestatie?

Wanprestatie houdt in dat een der partijen de overeenkomst niet, niet tijdig of niet juist nakomt. De schuldeiser heeft bij wanprestatie van zijn wederpartij een aantal mogelijkheden. Zo kan hij nakoming van de overeenkomst vorderen, een schadevergoeding eisen, zijn eigen verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

Mag ik een overeenkomst zomaar ontbinden wanneer de wederpartij niet nakomt?

In beginsel mag u een wederkerige overeenkomst pas ontbinden nadat u de wederpartij in gebreke heeft gesteld en daarbij de wederpartij een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Komt de wederpartij ook dan niet na, dan kunt u in beginsel de overeenkomst ontbinden. Voor meer informatie omtrent het ontbinden van een overeenkomst kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Kan ik schadevergoeding vorderen wanneer de wederpartij niet nakomt?

Indien de wederpartij de overeenkomst met u niet nakomt, heeft u in beginsel recht op vergoeding van de schade die u door deze wanprestatie lijdt. De wanprestatie moet dan wel aan de wederpartij zijn toe te rekenen, oftewel de wederpartij moet hier schuld aan hebben. Bovendien moet u de wederpartij eerst in gebreke hebben gesteld en een redelijke termijn hebben gegeven om alsnog na te komen. Komt de wederpartij ook dan niet na, dan heeft u in beginsel recht op schadevergoeding van de wederpartij. Voor meer informatie omtrent het vorderen van schadevergoeding wegens wanprestatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Wanneer mag ik mijn eigen verplichtingen opschorten?

Wanneer iemand niet voor uw diensten betaalt, of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, heeft u het recht uw eigen verplichtingen op te schorten. Dit is een algemeen opschortingsrecht. Alvorens u uw verplichtingen opschort, moet u nagaan of u voldoet aan twee voorwaarden:

  • De vordering op de schuldeiser moet opeisbaar zijn (m.a.w.: de schuldenaar is reeds verplicht na te komen);
  • Er moet voldoende samenhang zijn tussen beide verbintenissen (connexiteit).

“Wij helpen u bij geschillen over levering van ondeugdelijke producten/apparaten en bij geschillen over nakoming of ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding”