Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Privacy policy

Het Wetshuys Advocaten & Mediators B.V. (hierna: ‘Het Wetshuys Advocaten & Mediators’) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, evenals met welk doel dit gebeurd. Daarnaast bevat deze privacy statement informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacy statement zorgvuldig door te lezen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw A.L. de Graaf-Ardts.

ALGEMEEN

1.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt. In dit kader wordt tevens verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Het Wetshuys Advocaten & Mediators B.V.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN COMMUNICATIE

2.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Het Wetshuys Advocaten & Mediators voert na afloop van de dienstverlening een klanttevredenheidsonderzoek uit. U als betrokkene maakt zelf de keuze om hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor communicatie uitingen van Het Wetshuys Advocaten & Mediators via social media.

2.2.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te 5911 KC Venlo aan de Koninginnesingel 30a,  5803 AN Venray aan de Keizersveld 50-V, 5831 KC Boxmeer aan De Raetsingel 1 en 6135 KR Sittard aan de Poststraat 1. Het Wetshuys Advocaten en Mediators is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66389623 en is rechtmatig eigenaar van de navolgende domeinen:

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

3.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • Het Wetshuys Advocaten & Mediators kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening;
 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie.

3.2.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Personalia: waaronder (voor)namen, geboortedatum, BSN-nummer, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en burgerlijke staat;
 • Inkomensgegevens: waaronder salarisspecificaties, jaaropgaves, aangifte inkomstenbelasting, belastingaanslagen, jaarrekeningen (indien ondernemer), gegevens met betrekking tot uitkeringen en toeslagen belastingdienst;
 • Overige financiële bescheiden: waaronder gegevens met betrekking tot woonlasten, levensverzekeringen, aandelen, spaartegoeden, bankrekeningafschriften, schulden, polissen en pensioenbescheiden;
 • Stukken met betrekking tot giften en nalatenschappen;
 • IP-adressen;
 • Medische gegevens: waaronder doktersverklaringen, psychologische rapportages en rapportages van andere (alternatieve) geneeskundigen;
 • Deskundigenrapportages: waaronder rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Pro Justitia Rapportages;
 • Juridische documentaties: waaronder procesdossiers, juridische documentatie (strafblad), aktes en uittreksels.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Het Wetshuys Advocaten & Mediators, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

3.3.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators toetst de verwerking van voormelde persoonsgegevens op rechtmatigheid en doelmatigheid. De door rechtzoekende verstrekte gegevens aan Het Wetshuys Advocaten & Mediators die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

4.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

4.2.
Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

5.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder andere te denken aan de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Het Wetshuys Advocaten & Mediators, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Het Wetshuys Advocaten & Mediators persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

5.2.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Het Wetshuys Advocaten & Mediators uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Het Wetshuys Advocaten & Mediators ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, IT-leveranciers en een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

BEVEILIGING VAN PERSOOSNGEGEVENS

6.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Het Wetshuys Advocaten & Mediators gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Het Wetshuys Advocaten & Mediators in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJN

7.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, in ieder geval binnen een periode van zeven jaren na sluiting van een dossier.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

8.1.
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Het Wetshuys Advocaten & Mediators aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Het Wetshuys Advocaten & Mediators
T.a.v. mevrouw S.E.A. Van der Meer-Verboogen
Koninginnesingel 30a
5911 KC  Venlo

8.2.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Het Wetshuys Advocaten & Mediators neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA

9.1.
Op de website(s) van Het Wetshuys Advocaten & Mediators zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Het Wetshuys Advocaten & Mediators houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

STATISTIEKEN EN COOKIES

10.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Het Wetshuys Advocaten & Mediators verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Het Wetshuys Advocaten & Mediators te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Het Wetshuys Advocaten & Mediators op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

10.2.
De website van Het Wetshuys Advocaten & Mediators maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Het Wetshuys Advocaten & Mediators geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden, zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Het Wetshuys Advocaten & Mediators heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

10.3.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators maakt gebruik van de navolgende categorieën cookies:

 • Permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser;
 • Sessie cookies: met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen of het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit;
 • Tracking cookies van onze adverteerders: met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan een andere website uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn;
 • Google Analytics: via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield – programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

10.4.
Op de website(s) en social media accounts biedt Het Wetshuys Advocaten & Mediators een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het Wetshuys Advocaten & Mediators is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Het Wetshuys Advocaten & Mediators dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of overige privacy vragen.

10.5.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw A.L. de Graaf-Ardts. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u in kopie de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

10.6.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Hulp-functie van uw browser.

10.7.
Sommige tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

10.8.
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden, zoals beschreven in het cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

AANPASSINGEN PRIVACY STATEMENT

11.1.
Het Wetshuys Advocaten & Mediators heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s):

VRAGEN EN CONTACT

12.1.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw A.L. de Graaf-Ardts.

12.2.
Dit privacy statement is op d.d. 26 mei 2018 vastgesteld en aangevuld op 11 maart 2020.