Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Overheid en omgeving

Overheid en omgeving voor ondernemers? Klik hier.

Is uw aanvraag voor een vergunning afgewezen? Wordt u met handhaving (bestuursdwang of boete) door de overheid geconfronteerd? Heeft u er alle belang bij dat een besluit wordt ingetrokken of vernietigd? Bent u het niet eens met een bouwproject of bestemming? Wilt u zich hard maken voor de bescherming van bepaalde natuurgebieden?

Vindt u dat de overheid moet ingrijpen bij een gevaarlijke of illegale situatie? Wordt uw aanvraag bij de gemeenten afgewezen? Neemt u dan contact met ons op! Met onze specialistische kennis en ervaring stellen wij uw zienswijzen op, maken we bezwaar, dienen we (hoger) beroep in of vragen we de rechter een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Wat is een besluit?

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. In beginsel is ieder besluit vatbaar voor bezwaar.

Wat is de termijn om een bezwaar of beroep in te dienen?

De termijn voor het instellen van bezwaar en (hoger) beroep bedraagt normaliter zes weken. De termijn vangt aan op de dag nadat een besluit is genomen of de dag nadat de rechtbank de uitspraak heeft verzonden. Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om een rechtsmiddel als bezwaar of (hoger) beroep in te stellen. Het is dan ook van belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten wanneer u bijgestaan wil worden in uw bezwaar of beroep.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een verzoek om voorlopige voorziening is te vergelijken met het kort geding bij de burgerlijke rechter. Een uitspraak op een bezwaar of (hoger)beroepschrift kan enige tijd op zich laten wachten. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd onherstelbare gevolgen voordoen, kan gedurende de procedure het besluit of de uitspraak worden geschorst of een maatregel worden getroffen. Voorwaarde voor toewijzing van zo’n verzoek is dat er ‘onverwijlde spoed’ is. Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal gelding heeft tot het moment dat er een uitspraak volgt in de hoofdzaak.

Kan ik tegen iedere beslissing van de overheid bezwaar maken?

Nee, onder meer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan regels die bepalen in welke gevallen dat mogelijk is. Er moet in ieder geval sprake zijn van een besluit in de zin van de Awb, degene die het rechtsmiddel wil aanwenden moet belanghebbende zijn en het rechtsmiddel moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Als u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren, heeft u daarvoor doorgaans een vergunning nodig. Dat geldt voor een verbouwing waarbij de constructie van het pand wordt gewijzigd, maar bijvoorbeeld ook voor een aanbouw aan het pand. Wist u dat de bouwvergunning niet meer bestaat? Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 heet een bouwvergunning voortaan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Voor sommige geringe bouwwerkzaamheden heeft u geen vergunning nodig. Of hiervan in uw situatie sprake is kunt u nakijken op de website omgevingsloket online. Tevens doet u er verstandig aan om informatie in te winnen bij uw gemeente.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

De omgevingsvergunning kunt u digitaal bij de gemeente aanvragen. Raadpleeg de website van de gemeente waar de (ver)bouw moet plaatsvinden hoe u de aanvraag moet indienen.

Hoe behandelt de gemeente een omgevingsvergunningaanvraag?

De gemeente toetst een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan (daarin staat wat mag worden gebouwd), de welstandseisen (hierover adviseert de welstandcommissie) en de technische eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Voor monumenten geldt een afwijkende regeling.

De gemeente moet binnen acht weken op uw aanvraag beslissen. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken. De verlenging moet wel binnen de (eerste) termijn van acht weken worden genomen. Beslist de gemeente niet tijdig op uw aanvraag? Dan wordt de vergunning van rechtswege verkregen.

Wat kan ik doen als mijn vergunning is afgewezen?

Als de gemeente weigert om u een vergunning te verlenen, kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. U moet dat doen binnen zes weken na verzending van de weigering. Als de vergunning wordt verleend, kunnen overigens belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daartegen een bezwaarschrift indienen. Ook dat moet binnen zes weken na de verzending van het besluit gebeuren.

Wat als ik zonder vergunning bouw?

Als de gemeente vaststelt dat u zonder vergunning heeft gebouwd, kan er besloten worden u aan te schrijven. De gemeente zal eerst een ontwerp-aanschrijving sturen. U krijgt dan de gelegenheid om hierop uw reactie te geven. Wanneer de gemeente het vervolgens niet eens is met uw visie kan zij een bestuursdwangaanschrijving toezenden. Dat houdt meestal in dat u de zaken in de oude staat moet terugbrengen, en wel binnen een bepaalde termijn. Doet u dat niet? Dan verbeurt u een dwangsom. Dat wil zeggen dat u een boete aan de gemeente moet betalen. De hoogte van de boete staat in de bestuursdwangaanschrijving.

De gemeente kan voorts besluiten om zelf de zaken in hun oude staat terug te brengen. De kosten hiervan komen dan voor uw rekening. Meestal bewandelt de gemeente deze weg pas wanneer u ook na het verbeuren van een dwangsom niet overgaat tot het plegen van herstel.

Hoe blijf ik op de hoogte van vergunningaanvragen in mijn buurt?

Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een grote verbouwing aankomt? Of dat er in uw omgeving nieuwe industrie gaat komen? Veel gemeenten publiceerden hier vroeger vooral over in de krant. De laatste jaren publiceren vele gemeenten hun bekendmakingen echter enkel nog digitaal. Check daarom of uw gemeente ook digitaal publiceert. Zo ja, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de overheid of kunt u de OmgevingsAlert-App downloaden. Zo mist u nooit meer een bekendmaking in uw postcodegebied en bent u op tijd om hiertegen eventueel bezwaar in te dienen.

Kan de gemeente handhavend optreden en eisen dat een illegale bouwactiviteit wordt afgebroken?

Ja, dat is mogelijk. Vaak denkt men dat de gemeente niet meer kan optreden wanneer de illegale bouwactiviteit reeds een tijd geleden is begaan. Dit is echter niet het geval. De gemeente kan zelfs jaren laten nog optreden; ook wanneer u de illegale aanbouw niet zelf heeft geplaatst.

“Wij stellen uw zienswijzen op, maken bezwaar, dienen (hoger) beroep in of vragen de rechter een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed”