De kosten van de vereffenaar

Het komt steeds meer voor. Een erfenis die door een professionele vereffenaar moet worden vereffend. De reden hiervan is vaak gelegen in het feit dat er steeds meer omvangrijke erfenissen zijn en erfgenamen het niet met elkaar eens zijn. Dat erfgenamen het niet met elkaar eens zijn, kan diverse redenen hebben. Een professionele vereffenaar komt in beeld als de rechtbank deze heeft benoemd. Deze vereffenaar heeft – anders dan de erfgenaam die vereffenaar is op grond van de wet – recht op loon.

De wet zegt weinig over de hoogte van het loon. Aangezien het loon van de vereffenaar door de erfgenamen betaald moet worden, willen veel erfgenamen graag weten hoe hoog het loon is. De wet zegt echter niets over de hoogte van het loon. Hieronder leg ik uit hoe het loon bepaald wordt.

1.Recofa-richtlijnen

Zoals ik al aangaf zegt de wet niks over de hoogte van het loon. Inmiddels is in de Richtlijnen Vereffening bepaald dat aangesloten wordt bij de Recofa-richtlijnen. In deze richtlijnen is het loon van de curator in een faillissement bepaald.

2.Tijdsregistratie

Uit de Recofa-richtlijnen blijkt dat salaris alleen kan worden verzocht op basis van een gespecificeerde registratie van de bestede tijd. De vereffenaar moet dus een urenadministratie bijhouden. Voor de erfgenamen is van belang te weten:

  1. Er mag gebruik gemaakt worden van vaste tijdseenheden, deze mogen niet hoger zijn dan zes minuten. Dit betekent dat per handeling in eenheden van minimaal zes minuten mag worden geschreven;
  2. Als er meerdere werkzaamheden achtereenvolgens elkaar verricht moeten worden dan mag alleen de daadwerkelijke tijd geschreven worden;
  3. Er moet een urenspecificatie zijn, waarop te zien is op welke datum, door welke persoon, de soort, de tijdschrijfgroep en een korte aanleiding beschreven staat. Zo is het goed na te gaan wat er precies is gebeurd;
  4. De werkzaamheden moeten in ieder geval zijn onderscheiden in: correspondentie, telefoon, gesprekken, procedure, studie en overleg.

3.Voorschot

De vereffenaar mag een maal per jaar om een voorschot van zijn loon vragen. Dit kan alleen indien er voldoende liquide middelen zijn om tot betaling over te gaan en wanneer de vereffenaar tussentijds rekening en verantwoording aflegt over de stand van zaken en de verrichte werkzaamheden.

4.Vaststellen van het salaris

De kantonrechter stelt het salaris vast. Dit wordt aan het einde van de vereffening gedaan, voordat de uitdelingslijst wordt uitgedeeld. De uitdelingslijst is de lijst waarop staat welke schuldeisers betaald kunnen worden en hoeveel zij krijgen. Wanneer er geen schulden meer betaald hoeven te worden wordt nog twee uur extra begroot. Wanneer er wel schulden betaald moeten worden, wordt vier uur extra begroot. Als de vereffenaar het salaris laat vaststellen moet hij de kantonrechter voorzien van een rekening en verantwoording.

5.Het uurtarief

Basistarief
Het uurtarief van de vereffenaar en de aan haar kantoor verbonden medewerkers wordt vastgesteld door een basisuurtarief te hanteren. Op dit moment is het basisuurtarief
€ 219,00 exclusief 21 % BTW. De algemene kosten van de praktijk, zoals de kosten van het kantoor, de kantoororganisatie, het secretariaat zijn hierbij inbegrepen.

Ervaringsfactor
De ervaring van de vereffenaar of zijn kantoorgenoot wordt vervolgens bepaald en verwoord in een factor. Wanneer de advocaat minder dan drie jaar ervaring heeft, wordt het basisuurtarief verlaagd door te vermenigvuldigen met 0,8. Wanneer de betreffende medewerker een ervaring heeft tussen de 3 en 5 jaar wordt de vergoeding verhoogt door te vermenigvuldigen met 1,1. Indien de medewerker een ervaring heeft tussen de 5 en 8 jaar wordt vermenigvuldigd met 1,5. Wanneer de advocaat medewerker meer dan 11 jaar ervaring heeft, wordt vermenigvuldigd met 1,6.

Medewerkers
Er mogen ook medewerkers aan het dossier werken die geen advocaat zijn. Hun salaris wordt tevens bepaald aan de hand van hun ervaring in combinatie met hun opleiding. De volgende factoren worden gehanteerd;

  • 0,4: de medewerker heeft minder dan vijf jaar ervaring;
  • 0,5: de medewerker heeft meer dan vijf jaar ervaring maar minder dan tien jaar;
  • 0,6: de medewerker heeft meer dan tien jaar ervaring.

De vereffenaar moet er zorg voor dragen dat de werkzaamheden worden verdeeld, met inachtneming van de moeilijkheidsgraad daarvan, zodanig over hemzelf, zijn kantoorgenoten en de medewerkers, zodat deze werkzaamheden tegen het laagst mogelijke tarief worden verricht.

Kosten
De vereffenaar maakt ook kosten, zoals portokosten, telefoonkosten, faxkosten en kopieerkosten. Deze kosten mogen worden gedeclareerd door het salaris van de vereffenaar met 4 % te verhogen.

Verder zijn er kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, taxatiekosten, veilingkosten en kosten van deskundigen. Deze kosten mogen apart gedeclareerd worden. Voor de kosten van de deskundige is toestemming van de kantonrechter nodig.

Conclusie

De kosten van een vereffening kunnen – zoals u hierboven kunt lezen – oplopen. Wanneer het u als erfgenamen redelijk lukt om eruit te komen, kunt u er ook voor kiezen de vereffening zelf te doen en bijvoorbeeld advies te vragen aan onze vereffenaar mr. Sien Smeets. U kunt dan veel zelf doen en Sien helpt bij de meer gecompliceerde taken. Zo houdt u de kosten in de hand. Wanneer dit niet gaat, kan Sien als onafhankelijk vereffenaar benoemd worden. Zij houdt altijd de kosten in het oog en is hierover transparant jegens de erfgenamen en overige belanghebbende door regelmatig inzicht te geven in de bestede tijd. Sien heeft al vele nalatenschappen met goed gevolg afgewikkeld.

Contact

Heeft u vragen op het gebied van erfrecht? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met een van onze erfrechtspecialisten via advocaten@hetwetshuys.nl of via 077-3561100. Wij helpen u dan graag verder.

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder