Erfrecht

Er zijn weinig zekere gebeurtenissen in ons leven. Helaas weten we dat de dood er een van is. Het erfrecht is het recht dat de erfopvolging regelt. Er gebeurt na overlijden altijd iets met onze bezittingen én met onze schulden, of we nu wel of geen testament hebben.

Het erfrecht kent twee systemen: die van het testamentair erfrecht en die van het wettelijk erfrecht. Wat er met een erfenis gebeurt hangt af van welke keuzes de overleden persoon heeft gemaakt en van wat er in de wet geregeld is.

Meer weten over erfrecht en wat wij hierin voor u kunnen betekenen?

Maak een afspraak

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Aanvaarding of verwerping

Een erfgenaam neemt alle rechten en plichten van de overledene over. Dit betekent dus zowel de bezittingen als de schulden. Op grond van de wet heeft iedere erfgenaam gelukkig, zowel testamentair als bij versterf, de keuze om een erfenis al dan niet te aanvaarden.

Er zijn drie mogelijkheden, te weten: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping. Aanvaarding betekent dat de erfenis wordt geaccepteerd. Verwerping betekent dat een erfgenaam afstand doet van zijn erfdeel en beneficiaire aanvaarding is aanvaarding onder voorbehoud van boedelomschrijving.

verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris heeft vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Een dergelijke verklaring is van groot belang om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de bankrekeningen van de overledenen en om bepaalde overeenkomsten (denk aan bijvoorbeeld een huurcontract) op te kunnen zeggen.

Afwikkeling van de nalatenschap

In beginsel zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een boedelbeschrijving, het in kaart brengen en betalen van de schulden en het verdelen van het restant onder de erfgenamen. Het kan zijn dan de overleden persoon zelf iemand heeft aangewezen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van zijn nalatenschap: de executeur.

De executeur is aangewezen in het testament en dient aan een aantal verplichtingen te voldoen. Vaak zal de executeur een van de wettelijke erfgenamen of een bekende van de overledene zijn maar soms kan er ook sprake zijn van een buitenstaander. De executeur dient aan het eind van zijn werkzaamheden rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Testament

Veel gestelde vragen

 • Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

  Erfbelasting varieert van 10% tot 40% in 2018. Dit is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en in welke relatie u tot de overledene staat. Er is echter een vastgesteld belastingvrij bedrag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

 • Er is geen testament, wie zijn dan de erfgenamen?

  Indien er geen testament is bepaald de wet de erfgenamen. Achtereenvolgens zijn dit de niet gescheiden echtgenoot en diens kinderen, de ouders en broers en zussen van de overledene, de grootouders van de overleden persoon en de overgrootouders. Afstammelingen, dus kinderen, van deze personen kunnen bij plaatsvervanging worden ingeroepen.

 • Wat gebeurt er als er geen (wettelijke) erfgenamen zijn?

  In dat geval zal de erfenis toekomen aan de staat, mits deze een positief saldo betreft.

 • Als er geen executeur is, zijn dan alle erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap?

  Ja in beginsel zijn alle erfgenamen op verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan echter anders zijn indien er een volmacht wordt afgegeven en ondertekend.

 • Is de datum van opmaken testament van belang?

  Ja, de datum opmaken testament is van belang omdat er in 2003 grote wijzigingen in het erfrecht zijn doorgevoerd. Welke wettelijke bepalingen er van toepassing zijn is onder andere afhankelijk van de datum opmaken van het testament.

 • Kunnen minderjarige kinderen erfgenaam zijn?

  Ja dit kan zeker, een minderjarige kan op grond van de wet een erfenis echter nooit zuiver aanvaarden. Dit is om te voorkomen dat hij opdraait voor eventuele schulden. Keuzes en handelingen ten aanzien van de nalatenschap zullen ingeval van een minderjarige door de wettelijk vertegenwoordiger worden verricht.

Download de gratis whitepaper over Erfrecht